fbpx

Биологичните интервенции: Кой и как може да кандидатства?

юли 10, 2023

Вижте новостите в заявяването на различните операции в биопроизводството през Кампания 2023

В края на юни т.г. бе публикувана Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. За да улесни кандидатстването по интервенциите Министерство на земеделието и храните (МЗХ) публикува кратка информация относно начините, условията и критериите за допустимост за кандидатите.

 

 1. КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

По интервенциите в областта на биологичното земеделие могат да кандидатстват земеделски стопани, които:

 1. са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК);
 2. са активни земеделски стопани по смисъла на чл. 54 от ЗПЗП;
 3. имат сключен договор за контрол и сертификация с контролиращо лице до 31 декември на предходната година на годината на кандидатстването.

 

 1. КОИ СА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ?

По интервенцията „Биологичното растениевъдство“ има две подпомагани дейности – Плащания за Преминаване към биологично растениевъдство (плащания за период на преход) и Плащания за поддържане на биологично растениевъдство.

По интервенцията „Биологично пчеларство“ има също две плащания – Плащания за Преминаване към биологично пчеларство (плащания за период на преход) и Плащания за поддържане на биологично пчеларство.

 

 1. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Прилагането на биологичните дейности се извършва на територията на цялата страна с изключение на териториите на националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“ на Република България, резерватите и поддържаните резервати.

Земеделските стопани или упълномощени от тях лица, които отговарят за изпълнението на дейностите и задълженията в стопанството, които кандидатстват по операция „Плащания за преминаване към биологично растениевъдство“ или по операция „Плащания за преминаване към биологично пчеларство“, трябва да имат:

 1. биологично или агроекологично обучение в областта на земеделието, насочени към: смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него; устойчивото развитие и ефективно управление на природните ресурси, като вода, почва и въздух; защита на биологичното разнообразие, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта или други в областта на околната среда и климата; или
 1. придобити умения, доказани с опит в извършването на биологичните дейности, които прилагат при поемане на ангажимент по съответната интервенция.

 

 1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА МНОГОГОДИШНИЯ АНГАЖИМЕНТ

По интервенциите „Биологично растениевъдство” и „Биологично пчеларство“ в съответните операции се поемат многогодишни ангажименти за изпълнение на доброволно поети задължения за осъществяване на биологични дейности и годишни задължения за преминаване към биологично пчеларство, които задължения надхвърлят съответните приложими законоустановени изисквания за управление съгласно ръководството по чл. 55, ал. 2 от ЗПЗП, и съответно приложимите стандарти за добро земеделско и екологично състояние съгласно заповедта по чл. 55, ал. 1 от ЗПЗП, минимални изисквания за използване на торове и на продукти за растителна защита съгласно Регламент (ЕС) 2021/1165, както и съответните други задължителни изисквания, определени в Стратегическия план или установени в националната нормативна уредба и в правото на Европейския съюз.

Земеделските стопани кандидати по интервенция „Биологично растениевъдство“ и операция „Плащания за поддържане на биологично пчеларство“ поемат многогодишен ангажимент за период от пет последователни години за изпълнение на биологични дейности.

По операцията „Плащания за преминаване към биологично растениевъдство“ (плащания за период на преход) не може да се получи подпомагане за повече от пет години от първоначално поетия ангажимент.

По операция „Плащания за преминаване към биологично пчеларство“ (плащания за период на преход), част от интервенция „Биологично пчеларство“, земеделските стопани поемат едногодишен ангажимент за изпълнение на биологичните дейности по операцията;

Биологичните дейности по съответната операция от интервенция „Биологично растениевъдство“ или „Биологично пчеларство“ се осъществяват върху площите и/или пчелните семейства, които са в система на контрол към 31 декември на предходната година и са вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от ЗПООПЗПЕС (биологичен регистър).

Земеделските стопани могат да заявяват площи по операциите, попадащи в обхвата на интервенция „Биологично растениевъдство“, заети със сортове маслодайна роза от вида на Rosa damascena Mill и Rosa alba L., които се намират изцяло на територията, определена в географския район на защитеното географско указание „Българско розово масло“, посочени в приложение № 3 на Наредба № 9 от 2023 г.

 

 1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТДЕЛНИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ

Земеделските стопани – бенефициенти по интервенциите в областта на биологичното земеделие трябва водят дневник за извършваните биологични дейности в земеделското стопанство.

Земеделските стопани, извършващи биологични дейности по интервенциите в областта на биологичното земеделие, са длъжни да спазват изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти.

Бенефициентите по операция „Плащания за преминаване към биологично растениевъдство“ най-късно до 31 декември на петата година от поетия многогодишен ангажимент трябва най-малко веднъж да са получили сертификат по чл. 35 от Регламент (ЕС) 2018/848 (биологичен сертификат) за цялата подпомогната площ.

Бенефициентите по операция „Плащания за преминаване към биологично растениевъдство“ към края на поетия многогодишен ангажимент трябва да имат произведена биологична продукция от заявените парцели и заявената култура, формираща размера на подпомагане.

Бенефициентите по операция „Плащания за поддържане на биологично растениевъдство“ за всяка година от периода на многогодишния си ангажимент трябва да:

 1. имат произведена биологична продукция от заявения земеделски парцел, формиращ размера на подпомагането в годината на издаването на сертификата по чл. 35 от Регламент (ЕС) 2018/848;
 1. имат реализирана биологична продукция от всяка заявена култура, формираща размера на подпомагане.

Не могат да участват за подпомагане по операция „Плащания за преминаване към биологично растениевъдство“ площите:

 1. подпомогнати по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.; или
 1. за които е бил отнет сертификат и/или за които е започнал нов преходен период.

Земеделските стопани, заявили подпомагане по някоя от операциите по интервенция „Биологично пчеларство“, трябва да заявяват и да отглеждат най-малко 20 броя пчелни семейства по време на изпълнявания ангажимент.

Бенефициентите по операция „Плащания за преминаване към биологично пчеларство“ трябва да получат сертификат по чл. 35 от Регламент (ЕС) 2018/848 (биологичен сертификат), удостоверяващ биологичния статус на стопанството, издаден не по-късно от 31 май на годината, следваща годината на кандидатстване.

Бенефициентите по операция „Плащания за поддържане на биологично пчеларство“ за всяка година от периода на многогодишния си ангажимент трябва да:

 1. имат произведена биологична продукция от заявените пчелни семейства, формиращи размера на подпомагането за годината на издаването на сертификата по чл. 35 от Регламент (ЕС) 2018/848;
 1. имат реализирана биологична продукция.

 

 1. ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Финансовата помощ по интервенцията по „Биологично растениевъдство“ се предоставя под формата на годишни компенсаторни плащания за одобрените за участие в многогодишния ангажимент площи. Нивата на подпомагане, са посочени в чл. 49 от Наредба № 9 от 2023 г.

Финансовото подпомагане за отделните групи култури, с изключение на полските култури и маслодайната роза, се изчислява на база средния размер на нивата на плащане към декларирани площи, определени, както следва:

 1. за площите до 50 ха включително – подпомагането е в размер на 100 на сто от годишното плащане на хектар;
 1. за площите над 50 ха до 100 ха включително – подпомагането е в размер на 50 на сто от годишното плащане на хектар;
 1. за площите над 100 ха – подпомагането е в размер на 10 на сто от годишното плащане на хектар.

За културите, попадащи в групата на полските култури, както и за маслодайната роза, изчисленията се извършват на база средния размер на нивата на плащане към декларираните площи, както следва:

 1. за площите до 100 ха включително – подпомагането е в размер на 100 на сто от годишното плащане на хектар;
 1. за площите над 100 ха до 250 ха включително – подпомагането е в размер на 50 на сто от годишното плащане на хектар;
 1. за площите над 250 ха – подпомагането е в размер на 10 на сто от годишното плащане на хектар.

Годишният размер на плащанията по интервенция „Биологично пчеларство“ са посочени в чл. 51 на Наредба № 9 от 2023 г.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...

Здравето на почвите – акцент в дневния ред на земеделските министри на 18 септември

Здравето на почвите – акцент в дневния ред на земеделските министри на 18 септември

Очертаването на бъдещето на селските райони на ЕС също ще е тема на заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство Директивата относно здравето на почвите ще е акцент в дневния ред на заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство, което ще се проведе...