fbpx

Вижте промените в Наредба 5 за биологичното производство

декември 8, 2022

Новостите се обсъждат до 16 декември, след това влизат в сила

Проект на промени в Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица е публикувана на страницата на Министерство на земеделието и е в процес на обществено обсъждане до 16 декември т. г. Според вносителите основна цел на предложения проект е националното законодателство да гарантира пълно съответствие с правно обвързващите актове на Европейския съюз за биологичното производство, контрол и етикетиране на биологични продукти, и продукти произведени при преход към биологично производство.

Разпоредбите в промените са прецизирани и са съобразени с настъпилите промени в правото на Европейския съюз, както и в националното законодателство, и по-специално ЗПООПЗПЕС, Закона за храните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за фуражите.

Съгласно ЗПООПЗПЕС Министерството на земеделието (МЗм) създава и поддържа на интернет страницата си публични електронни регистри. В проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. са детайлизирани изискванията за поддържане на информация за отглежданите по биологичен начин животни, ювенилни екземпляри от биологични аквакултури и биологични ярки включително породите животни и генетични линии, адаптирани към биологичното производство, генетичните линии за бавнорастящи домашни птици и регистър на лицата, които предлагат на пазара растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал.

Промените предвиждат регламентирането на изискванията към списъците, които трябва да се поддържат на национално ниво – списък на видовете, подвидовете или сортовете, за които е издадено генерално и общо разрешение по отношение на използването на растителен репродуктивен материал произведен при преход към биологично производство и на небиологичен растителен репродуктивен материал, съгласно Регламент (ЕС) 2020/1794 и списък на биологичните протеинови фуражи за домашни птици и свине, с наличните количества.

Изготвен е национален каталог от мерки съгласно посоченото в чл. 41, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/848. Националният каталог от мерки обхваща: списък на несъответствията с позоваване на специалните правила от Регламент (ЕС) 2018/848; класификация на несъответствията в три категории: незначителни, сериозни и критични, мерките, съответстващи на различните категории несъответствия.

За целите на надзора са предвидени правила относно сертификата, издаван на оператори, групи от оператори и износители от трети държави, участващи във вноса на биологични и произведени при преход към биологично производство продукти в Съюза, както и правилата по отношение разрешаване на изключения от правилата за биологично производство.

С проекта се прецизират някои правомощия на компетентните органи (МЗм и Българска агенция по безопасност на храните) и контролиращите лица, като Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) се определя за официален орган по смисъла на чл. 13 от Регламент (ЕС) 2018/848 и чл. 9 от Регламент (ЕС) 2021/1189. По този начин ще се гарантира прилагането на унифицирани процедури при осъществяване на контрол в биологичното производство и ще се постигне осъществяване на координиран контрол за съответствие с изискванията на европейското право и българското законодателство в тази област.

За първи път се регламентират изискванията към група от оператори, тяхната сертификация с контролиращо лице, документацията която водят и съхраняват, както и надзора и контрола върху тях.

С цел подобряване на сътрудничеството и взаимодействието с браншовите организации в сектора се дава възможност за участие на техни представители в работата на Постоянната междуведомствена консултативна комисия по биологично производство. На контролиращите лица се дава възможност за участие в заседанията на комисията в случаите на разглеждане на предложения за изцяло или частично спиране на действието на разрешението, отнемането му или ограничаване на неговия обхват. Представители на браншовите организации могат да вземат участие в работата на комисията при разглеждане на въпроси, свързани с прилагане на правилата на биологичното производство.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...

Здравето на почвите – акцент в дневния ред на земеделските министри на 18 септември

Здравето на почвите – акцент в дневния ред на земеделските министри на 18 септември

Очертаването на бъдещето на селските райони на ЕС също ще е тема на заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство Директивата относно здравето на почвите ще е акцент в дневния ред на заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство, което ще се проведе...