fbpx

Всички стратегически планове са одобрени, новата ОСП стартира от 1 януари 2023г.

декември 14, 2022

Одобрението на всичките 28 стратегически плана, по един за всяка държава от ЕС и два за Белгия от Европейската комисия бележи началото на новата Обща селскостопанска политика, планирано за 1 януари 2023 г.

264 милиарда евро финансиране от ЕС ще подпомогне европейските фермери в прехода към устойчив и издръжлив селскостопански сектор и ще спомогне за запазването на жизнеността и разнообразието на селските райони. Съфинансирането и допълнителното национално финансиране ще доведат общия публичен бюджет, предназначен за фермерите и селските общности, до 307 милиарда евро за периода 2023-2027 г. Други програми, попадащи в обхвата на ОСП, но извън стратегическите планове на ОСП, като например програмата POSEI за най-отдалечените региони , училищните схеми на ЕС , както и различните програми за насърчаване на реализацията на земеделската продукция, ще се възползват от допълнително финансиране от ЕС в размер на 6 милиарда евро, се казва в съобщението на Европейската комисия.

По-справедлива ОСПземеделски земи, наеми, Agrozona.bg

Всички стратегически планове подкрепят жизнеспособните доходи на земеделските стопанства и устойчивостта на селскостопанския сектор като ключова цел. Ето няколко примера за предоставената поддръжка:

 • Директните плащания по ОСП остават предпазна мрежа за земеделските производители. Близо 20 милиарда евро подпомагане на основния доход ще се разпределя на отговарящите на условията земеделски производители всяка година. Това обаче зависи от земеделските производители, които прилагат засилени основни стандарти за добро земеделие и условия на околната среда, очаква те да обхващат близо 90% от земеделската земя в ЕС .
 • Новата ОСП ще насочи по-високо ниво на обществена подкрепа към онези, които имат най-голяма нужда от нея. Малките и средни стопанства в 25 страни от ЕС ще получат по-висока подкрепа за доходите благодарение на преразпределително плащане в размер на 10,6% от всички директни плащания. Това ще възлиза на 4 милиарда евро годишно. Това е 2,5 пъти повече от преразпределителните плащания по настоящата ОСП (2014-2020 г.), прилагана само от десет държави членки.
 • За да помогнат на фермерите да се справят с кризи, 15% от фермите в ЕС ще получат подкрепа за застрахователни премии, участие във взаимни фондове или други инструменти за управление на риска .
 • Нивото на подкрепа за протеинови култури/бобови култури чрез обвързано с производството подпомагане на доходите ще се увеличи с 25 % в сравнение с 2022 г. Това ще помогне за намаляване на зависимостта на земеделските стопани от ЕС от вноса и използването на определени торове. Седемнадесет други сектора, изпитващи затруднения, също ще получат обвързана подкрепа, достигайки 21% от фермите в ЕС.

По-екологична ОСП

Три от десет от специфичните цели на ОСП се отнасят пряко до околната среда и климата. Благодарение на клаузата „без отстъпване“ от държавите-членки се изисква да демонстрират по-високи амбиции в своите планове за ОСП в сравнение с настоящата ситуация. Това води до най-амбициозната досега ОСП от гледна точка на околната среда и климата.

 • В стратегическите планове на ОСП близо 98 милиарда евро, съответстващи на 32% от общото финансиране на ОСП (ЕС и съфинансиране), ще бъдат отделени за осигуряване на ползи за климата, водата, почвата, въздуха, биоразнообразието и хуманното отношение към животните, и насърчаване на практики извън задължителните условия . Ако разгледаме разбивката на тази сума по инструменти и фондове, 24% от директните плащания са предназначени за екосхеми, а 48% от разходите за развитие на селските райони от всички планове ще подкрепят изцяло целите, свързани с околната среда и климата.
 • Плановете ще стимулират собствениците и арендаторите на земи да съхраняват въглерод в почвата и биомасата, да намалят емисиите на парникови газове (ПГ) и да помогнат за адаптирането на 35% от селскостопанските площи в ЕС чрез подходящи практики за управление, като екстензивно управление на пасища, отглеждане на бобови растения и улов култури, органично торене или агролесовъдство.
 • Въз основа на новите задължения за земеделския производител, сеитбообращението се очаква на около 85% от обработваемата земя, подкрепяна от ОСП на ЕС. Това ще помогне за прекъсване на циклите на вредители и болести и по този начин ще намали употребата и риска от пестициди. За да отидем по-далеч, повече от 26% от земеделската земя в ЕС ще получат подкрепа, наред с други неща, за приемане на интегрирано управление на вредителите и използване на нехимични методи за контрол на вредителите или прецизно земеделие.
 • Подпомагането на ОСП за биологично производство през 2027 г. ще се удвои почти в сравнение с площите, финансирани през 2018 г. Това ще бъде основен принос за постигане на националните амбиции на държавите членки за увеличаване на органичните площи, които варират от 5 до 30% през 2030 г.
 • Планираните инвестиции в производство на възобновяема енергия във ферми ще добавят 1,556 MW към капацитета за производство на енергия в ЕС.

По-социална ОСП

Селските райони на ЕС са изправени пред няколко предизвикателства, посочени в Дългосрочната визия за селските райони на ЕС , включително обезлюдяване, достъп до и подобряване на основните услуги, възможности за заетост и необходимост от по-добра свързаност. ОСП ще инвестира в социалната и икономическа структура на селските райони на ЕС.

 • Специфичната подкрепа за млади фермери заема видно място във всеки одобрен план, а държавите от ЕС надхвърлиха минималното изискване за отделяне на 3 % от преките си плащания за подновяване на поколенията. Като цяло, общо 8,5 милиарда евро публични разходи ще помогнат на младите фермери да създадат, инвестират и поддържат бизнеса си през първите си години на дейност. В периода 2023-2027 г. се очаква общо 377 000 нови млади фермери да бъдат утвърдени като фермери с пълен капацитет. Някои държави членки планират по-нататъшни усилия за насърчаване на наследяването на земеделските стопанства, засилване на равенството между половете в селските райони и укрепване на позицията на жените в земеделието.
 • Местното развитие се подпомага и от 7,7% от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), предназначени за стратегии за водено от общността местно развитие (т.нар. подход LEADER ). Това представлява 5 милиарда евро. След като бъдат въведени, тези стратегии се очаква да обхванат 65% от европейското селско население.
 • За първи път плащанията по ОСП ще бъдат свързани със спазването на определени социални и трудови стандарти на ЕС и бенефициентите ще бъдат стимулирани да подобряват условията на труд във фермите.
 • Плановете ще подкрепят инвестиции, за да направят живота и работата в селските райони по-привлекателни, с цел създаване на най-малко 400 000 работни места . По същия начин ще бъде предоставена подкрепа за инвестиции в цифрови технологии и услуги за оптимизиране на ефективността на ресурсите.
 • Повече от 6 милиона души ще се възползват пряко от съвети, обучение и обмен на знания , финансирани от ОСП , или ще участват в проекти за иновации в рамките на Европейското партньорство за иновации с акцент върху екологичните и климатичните резултати или социалните и селските аспекти.

Източник:agrozona.bg

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...