fbpx

ЕК иска строги правила за намаляване на употребата на химически пестициди с 50% до 2030 г.

юни 23, 2022

Държавите-членки ще трябва да представят на Комисията подробни годишни доклади за напредъка и изпълнението на програмата

Европейската комисията прие предложение за намаляване употребата и рискът от химически пестициди с 50 % до 2030 г. ЕК разгледа също новаторски предложения за възстановяване на увредените екосистеми и връщане на природата в цяла Европа — от земеделските земи и моретата до горите и градската среда. Водещите законодателни предложения ще следват стратегията за биологичното разнообразие и стратегията „От фермата до трапезата“ и ще спомогнат за гарантиране на устойчивостта и сигурността на доставките на храни в ЕС и по света, съобщиха от пресцентъра на ЕК.

Новите правила относно химическите пестициди целят да намалят екологичния отпечатък на продоволствената система на ЕС, да защитят здравето и благосъстоянието на гражданите и селскостопанските работници и да спомогнат за смекчаване на икономическите загуби.

„Време е да променим начина, по който използваме пестицидите в ЕС. Става въпрос за здравето на нашите граждани и нашата планета. Чрез настоящото предложение ние отговаряме на очакванията на гражданите и спазваме ангажиментите си в стратегията „От фермата до трапезата“ за изграждане на по-устойчива и здравословна система за производство на храни. Трябва да намалим употребата на химически пестициди, за да защитим почвата, въздуха и храната, а в крайна сметка и здравето на нашите граждани. За първи път ще забраним употребата на пестициди в обществени градини и площадки за игра, като така ще гарантираме, че всички ние сме далеч по-малко изложени на тях в ежедневието си. Общата селскостопанска политика ще подпомага финансово земеделските стопани за покриване на всички разходи във връзка с новите правила за период от 5 години. Никой няма да бъде изоставен“, заяви Комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду.

Строги правила за намаляване на употребата на химически пестициди и за гарантиране на по-устойчиви продоволствени системи

Все повече граждани и учени са загрижени за употребата на пестициди и натрупването на техните остатъчни вещества и метаболитни продукти в околната среда. В окончателния доклад на Конференцията за бъдещето на Европа гражданите поискаха да се обърне внимание на употребата и риска от пестициди. Въпреки това настоящите правила съгласно Директивата за устойчивата употреба на пестициди се оказват твърде слаби, а приложението им –  неравномерно. Освен това не е постигнат достатъчен напредък в използването на интегрираното управление на вредителите, както и на други алтернативни подходи, констатират от ЕК.

Химическите пестициди вредят на човешкото здраве и водят до намаляване на биологичното разнообразие в земеделските райони. Те замърсяват въздуха, водата и околната среда като цяло. Поради това Комисията предлага ясни и обвързващи правила, а именно – правно обвързващи цели на равнището на ЕС и на национално равнище за намаляване с 50 % на употребата и риска от химически пестициди и използването на по-опасните пестициди до 2030 г.

Държавите членки ще определят свои собствени национални цели за намаляване на емисиите в рамките на определени параметри, за да се гарантира постигането на целите за целия ЕС.

Нови строги правила за щадящ околната среда контрол на вредителите

Новите мерки ще гарантират, че всички земеделски стопани и други професионални потребители на пестициди прилагат интегрирано управление на вредителите (ИУВ), при което първо се разглеждат алтернативни екологични методи за превенция и контрол на вредителите, преди химическите пестициди да могат да се използват като крайна мярка.

Мерките включват също така задължително водене на документация за земеделските стопани и други професионални потребители. Освен това държавите членки трябва да установят специфични за културите правила за определяне на алтернативите, които да се използват вместо химическите пестициди.

Забрана на всички пестициди в чувствителни зони

Използването на всички пестициди ще бъде забранено на места като градски зелени площи, включително обществени паркове или градини, детски площадки, училища, площадки за отдих или спорт, обществени пътеки и защитени зони в съответствие с „Натура 2000“ и всяка екологично чувствителна зона, която трябва да бъде запазена за застрашени опрашители. Тези нови правила ще премахнат химическите пестициди от околната ни среда в ежедневието.

С предложението съществуващата директива се преобразува в регламент, който ще се прилага пряко във всички държави членки. По този начин ще бъдат преодолени продължаващите проблеми със слабото и неравномерно прилагане на съществуващите правила през последното десетилетие.  Държавите-членки ще трябва да представят на Комисията подробни годишни доклади за напредъка и изпълнението.

Финансова подкрепа за прехода

Пакет от ключови политики ще подпомогне земеделските стопани и другите потребители при прехода към по-устойчиви системи за производство на храни. Това включва нови правила на общата селскостопанска политика, за да се гарантира, че земеделските стопани ще бъдат компенсирани за всички разходи, свързани с прилагането на новите правила, за преходен период от 5 години.

Планират се още по-решителни действия за увеличаване на гамата от биологични и нискорискови алтернативи на пазара, както и провежда не научноизследователска и развойна дейност по програмите на ЕС „Хоризонт“ в подкрепа на нови технологии и техники, включително прецизно земеделие. Ще бъде изготвен и План за действие за биологичното производство за постигане на целите на стратегията „От фермата до трапезата“ по отношение на пестицидите.

Преходът ще бъде подкрепен и от предложението относно данните за устойчивостта на земеделските стопанства, както и от развитията на пазара във връзка с прецизното земеделие, като например пръскачки, използващи геопространствено локализиране и техники за разпознаване на вредители.

Постигане на резултати в световен мащаб

В съответствие със своята политика за устойчива употреба на пестициди Комисията скоро ще предложи, за първи път досега, мярка, която съответства на ангажимента да се вземат предвид глобалните екологични съображения при вземането на решение относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества в храните.

Внасяните храни, съдържащи измерими остатъци от забранени вещества, с течение на времето няма да могат да бъдат предлагани на пазара в ЕС. Това ще допринесе за положителен цикъл и ще насърчи трети държави също да ограничат или забранят употребата на тези пестициди, които вече са забранени в ЕС.

Предстои Комисията да стартира консултации с държавите членки и трети държави относно мярката за намаляване до нула на остатъчните вещества от тиаметоксам и клотианидин — две вещества, за които е известно, че допринасят значително за намаляването на опрашителите в световен мащаб. Това са вещества, които вече не са одобрени в ЕС. Когато мярката бъде приета, внесените храни, съдържащи измерими остатъци от тези две вещества, няма да могат — след определени преходни периоди — да се предлагат на пазара в ЕС.

Следващи стъпки

Предложенията ще бъдат обсъдени от Европейския парламент и от Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура. След приемането им въздействието по места ще бъде постепенно. Целите за пестицидите следва да бъдат постигнати до 2030 г.

По време на Конференцията за бъдещето на Европа граждани от цяла Европа и от различни сфери на живота препоръчаха „драстично намаляване на химическите пестициди и торове във всички видове стопанства“ и „развитието на устойчиво селско стопанство, включително зачитането на природата и работниците“. С приетия пакет от мерки Комисията отговаря на пет предложения и осем конкретни мерки, препоръчани от гражданите.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...