fbpx

ЕК оцени как ОСП влияе върху селските райони

декември 14, 2021

Според доклада мерките по ОСП допринасят за почти 50% от доходите на земеделските стопанства в тези места

Бедността и изоставянето на земя биха били по-изразени при липса на Обща селскостопанска политика (ОСП), но административната тежест ограничава ефективността на подкрепата за ОСП в селските райони, се посочва в публикуваната оценка на въздействието на ОСП върху териториалното развитие на селските райони. В документа, разработен от експертите на Европейската комисия (ЕК) се оценява степента, до която ОСП допринася за развитието в селските райони чрез намаляване на социалните и икономически дисбаланси, включително социалното изключване в селските райони и между селските и околните райони.
Оценката е от значение за дългосрочната визия за селските райони на ЕС, която има за цел да даде възможност в тези области да се възползват максимално от своите потенциал и да ги подкрепят в справянето с демографските промени, риска от бедност и ограничен достъп до услуги.
Оценката показва, че мерките на ОСП са ефективни като цяло за насърчаване на балансираното развитие в селските райони на ЕС, като допринасят за почти 50% от доходите на земеделските стопанства в най-маргиналите и отдалечени райони и за модернизирането на земеделските стопанства и растежа на производителността. Докато ОСП е ефективна за укрепване на жизнеспособността на стопанствата и подкрепа за поддържането на стопанствата в селските райони, неравномерното разпределение на подкрепата ограничава ефективността на ОСП за намаляване на икономическите различия между земеделските производители и различните райони.
Подкрепата на ОСП има значителен ефект върху по-широката икономика на селските райони, особено в по-слабо развитите региони, особено благодарение на LEADER и подкрепата за основни услуги и обновяване на селата в селските райони, насочени към по-широкото селско население. Финансирането на ОСП също така генерира брутна добавена стойност и заетост в селските райони в целия ЕС и допринася за обновяването на поколенията.
Оценката установява, че бедността, изоставянето на земя и упадъкът на селските райони биха били по-изразени при отсъствието на ОСП, подчертавайки ясна добавена стойност за ЕС.
Въпреки това, привлекателността на селските райони, особено за младите фермери, също зависи много от транспортната и комуникационната инфраструктура и услуги, особено в отдалечените райони, и има място за подобрение по отношение на съгласуваността и синергията с други фондове на ЕС, както и национални и регионални политики.
Според оценката прекомерната администрация, свързана с прилагането на схемите за подпомагане на ОСП, по-специално мерките за развитие на селските райони, както за бенефициентите, така и за властите, възпрепятства ефективността на ОСП. И докато директните плащания се извършват с относително ниска административна тежест, те не са особено насочени към социалните аспекти на териториалното развитие или към нуждите на уязвимите или социално изолирани селски групи.

Снимка: ЕК

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...