fbpx

ЕК разреши еднократно подпомагане за стопаните заради кризата с горива и фуражи

май 23, 2022

Предвижда се финансирането да представлява 5% от бюджета по ЕЗФРСР

Днес Европейската комисия предложи извънредна мярка, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), която ще позволи на държавите членки да подпомогнат с еднократна сума земеделските производители и предприятията от сектора на селскостопанските хранителни продукти, засегнати от значителното увеличение на разходите за входящи ресурси. По-високите цени — преди всичко на енергията, торовете и фуражите — предизвикват смущения в земеделието и в селските общности и пораждат проблеми с ликвидността и паричните потоци за земеделските производители и малките предприятия в селските райони, които се занимават с преработка, търговия или разработване на селскостопански продукти. Подпомагането има за цел да им помогне пряко да се справят с проблемите с паричните потоци и да запазят своята жизнеспособност, като по този начин ще ограничи смущенията на пазара и ще допринесе за световната продоволствена сигурност.

„С помощта на общата селскостопанска политика земеделските производители продължават неуморно да доказват своята значимост, като произвеждат храни при тези трудни обстоятелства. След пандемията от COVID-19 сега те са сериозно засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна. При някои от тях е застрашено самото оцеляване. С тази мярка, която е най-новото звено от поредица мерки по линия на общата селскостопанска политика, ние им оказваме подкрепа, за да могат да продължат да произвеждат храните, от които се нуждае светът, и да се грижат за земята и семействата си“, заяви комисарят по въпросите на земеделието Януш Войчеховски.

След като бъде приета от съзаконодателите, мярката ще позволи на държавите членки да използват налични средства в размер до 5 % от техния бюджет по ЕЗФРСР за 2021—2022 г. за пряко подпомагане на доходите на земеделските производители и малките и средните предприятия, които се занимават с преработка, търговия или разработване на селскостопански продукти. Това представлява потенциален бюджет от 1,4 млрд. евро в ЕС. От държавите членки се изисква да насочат това подпомагане към бенефициерите, които са най-силно засегнати от настоящата криза и които се ангажират с кръгова икономика, управление на хранителните вещества, ефективно използване на ресурсите или благоприятни за околната среда и климата методи на производство. Избраните земеделски производители може да получат до 15 000 евро, а малките и средните предприятия — до 100 000 евро. Плащанията следва да се извършат до 15 октомври 2023 г. За да могат да се възползват от тази извънредна възможност, държавите членки ще трябва да представят изменение на своите програми за развитие на селските райони, чрез което да въведат в тях тази мярка.

Извънредното предложение следва пакета от мерки за подкрепа в размер на 500 млн. евро за земеделските производители в ЕС, който беше приет на 23 март в рамките на съобщението „Гарантиране на продоволствената сигурност и повишаване на гъвкавостта на продоволствените системи“. Чрез тези две мерки Комисията насърчава държавите членки да подпомогнат земеделските производители, които се ангажират с устойчиви практики.

В този контекст Комисията също така засилва наблюдението на основните селскостопански пазари, засегнати от войната. Съгласно публикуваното решение държавите членки ще трябва да уведомяват Комисията за месечните си запаси от зърнено-житни и маслодайни култури, от ориз и от сертифицирани семена от тези продукти, съхранявани от производителите, търговците на едро и операторите. Комисията освен това пусна в действие специално информационно табло с актуални подробни статистически данни за цените, производството и търговията с хлебна пшеница, царевица, ечемик, рапица, слънчогледово масло и соя на пазарите в ЕС и по света. Чрез него участниците на пазара получават своевременен и точен обзор за наличността на основни стоки за храни и фуражи.

 

 

 

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...