fbpx

Новата ОСП: Проучване дава нови насоки за по-хуманно отношение към животните

май 13, 2022

Страните-членки ще трябва да намалят и употребата на антимикробни препарати до 2030 г

Днес Европейската комисия публикува проучване, изследващо как Общата селскостопанска политика (ОСП) 2014-2020 г. допринесе за подобряване на хуманното отношение към животните и намаляване на употребата на антимикробни средства. Проучването предоставя моментна снимка на ситуацията по отношение на хуманното отношение към животните и употребата на антимикробни средства в целия ЕС, както и препоръки за по-добра оценка на бъдещите постижения на ОСП 2023-27 в това отношение. Подобряването на хуманното отношение към животните и борбата с антимикробната резистентност са включени в една от десетте цели на новата ОСП, „отговаряне на обществените изисквания за храна и здраве“.

Инструментите и мерките на ОСП имат способността да допринесат за хуманното отношение към животните и намаляване на употребата на антимикробни средства. В повечето от проучените региони/държави-членки хуманното отношение към животните и употребата на антимикробни средства бяха най-вече разгледани чрез мерки за развитие на селските райони. Те се оказаха най-ефективни при комбиниране на инвестиции в по-добри жилищни условия, хранене и здравен мениджмънт. Например чрез повишаване на осведомеността сред фермерите чрез консултантски услуги, ангажименти и обучение. В повечето изследвани държави-членки/региони кръстосаното спазване чрез изискванията на законодателството на ЕС относно хуманното отношение към животните и законодателството в областта на храните е било ефективно при влияние върху практиките на земеделските производители.

Натискът от гражданското общество може също да накара фермерите и управляващите органи да подкрепят промените в практиките. Например, маркетинговите стандарти за производство на яйца, определени на ниво ЕС, повлияха на потребителското търсене и избора на производство, като изискваха задължително етикетиране на яйцата според производствените системи и условията на отглеждане на кокошките носачки.

Като цяло ОСП изглежда е помогнала за подобряване на хуманното отношение към животните на местно ниво, в конкретни сектори и/или държави-членки и региони, в зависимост от избора на прилагане. Въпреки това остава трудно да се оцени действителните промени в практиките, предизвикани от инструментите на ОСП, тъй като липсват индикатори, които да документират напредъка, постигнат при прилагането на определени мерки, или съответните им ефекти.

Това води до редица препоръки за следващата ОСП. Основната препоръка е държавите-членки да прилагат по-широко разпространени мерки, насочени към хуманното отношение към животните. Следва да се разработи обща методология на ЕС за документиране на най-добрите практики за хуманно отношение към животните за прилагане във фермата със съответните цели.

Проучването предлага да се предостави изчерпателен преглед на броя на животните, засегнати от различни видове интервенции, насочени към хуманното отношение към животните и употребата на антимикробни средства на национално ниво. За да се оценят правилно ефектите от ОСП, данните трябва да разграничават различните засегнати сектори (например едър рогат добитък, овце/кози, свине, домашни птици, зайци) и да използват броя на животните, а не броя на животинските единици. Консултативните услуги също трябва да бъдат насърчавани, тъй като те са доказали своята ефективност при повишаване на техническите познания на фермерите относно най-добрите практики за хуманно отношение към животните.

Друга препоръка е да се проучи разширяването на задължителното етикетиране към други сектори на животновъдството, като се посочат производствените системи или условията на отглеждане на етикета, подобно на настоящите стандарти за търговия с яйца.

И накрая, проучването предлага методология за намиране на индикатори за оценка на нивото на амбиция на целите за хуманно отношение към животните, предложени в стратегическите планове на ОСП. Той също така определя количествени цели за употребата на антимикробни средства, отразяващи усилията, които всяка държава-членка трябва да предприеме, за да се съобрази със стратегията „От фермата до трапезата“ за намаляване на ниво ЕС на продажбите на антимикробни средства за селскостопански животни с 50% до 2030 г.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...