fbpx

Новата ОСП трябва да работи в синхрон със стратегиите за биоразнообразието и „От фермата до трапезата“

януари 4, 2022

Крайният срок за предаване на стратегическите планове за новата Обща селскостопанста политика на ЕС изтече в последния ден на 2021 г.. Веднъж щом държавите-членки предоставят своите стратегически планове на Европейската комисия, тя ще ги анализира и ще реши дали да ги одобри. Стратегическите планове трябва да влязат в сила през януари 2023 г. Тази тема е от изключително значение и за състоянието на дребния дивеч, предаде НЛРС-СЛРБ.

ОСП на ЕС след 2020 г. трябва да гарантира съответствие с целите, заложени в стратегията за опазване на биоразнообразие и за тази, носеща наименованието „От фермата до трапезата“.

Това са цели на ниво ЕС за употребата и риска от пестицидите, продажбата на антибактериални средства, загубата на храна, територии с органични възможности за  фермерство, Комисията иска от страните-членки на ЕС да определят специфични национални приоритети за тези цели и да приведат в съответствие с тях стратегически си планове за ОСП.

Членовете на ЕС трябва да изготвят екосхеми и схеми за развитие на селското стопанство и околната среда, които да носят полза на фермерите, които провеждат устойчиво управление на земята, опазващо незасети зони и терени с храстова растителност, подкрепа за ниското до умерено пасене, обособяване на пояси за цветя и птици и такива с тревна растителност от различен вид.

Схеми за селско стопанство и околна среда 

Схемите за селско стопанство и околна среда могат да се разделят на фокусиращи се върху опазване на биоразнообразие, и такива, фокусиращи се върху екосистемни услуги. Схемата за опазване на биоразнообразие може да включва опазване на хабитати за видове, които са застрашени, като, например, опазването на полуестествена разнородна трева за птици, отгледани във ферми.

Схемата за екосистемни услуги от друга страна може да се фокусира върху по-общи системни цели, свързани с ползи за екосистемите като подобряване на качеството на водата или или осигуряването на зони за отглеждане на цветя, за да окуражи видове, които опрашват цветя. Тези схеми имат за цел по-често срещани видове.

Всяка схема има специфични цели по отношение на околната среда като предпазване или подобряване на биоразнообразието, почвата, водата, пейзажа или качеството на водата, или промените в климата. Много схеми са мултифункционални и са създадени, за да носят едновременни ползи за няколко екологични цели.

Схемата за екосистемни услуги има значителен потенциал да допринесе значително за видове обект на лов като яребицата, заек, гнездящи водоплаващи.

FACE: Страгетическите планове трябва да са обвързани с биоразнообразието

Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) съветва да се развият планове за ОСП, стратегически обвързани с биоразнообразието. FACE трябва да направи възможно страните членки на ЕС да дадат предимство на екосистемите, които могат да доведат до положителни екологични ефекти в едногодишна перспектива, предаде още НЛРС-СЛРБ.

Из цяла Европа много територии непродуктивни хабитати, които традиционно са формирали част от селскостопанската земя, са били прочистени, което води до повишаване на биоразнообразието и загуби на екосистемни услуги. Тези непродуктивни хабитати могат да поддържат богати общности от дивия свят, включително насекомите и птиците, тъй като директно формират ценен хабитат за изхранване и гнездене за много видове. Изследванията показват значимостта на хабитатите от храстова растителност за много видове застрашени птици.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...