fbpx

Обсерватория ще наблюдава пазара на торове в ЕС

март 17, 2023

До 4 април Европейската комисия събира кандидатури за съставянето на експертна група

Обсерваторията на ЕС на пазара на торове, обявена в съобщението относно необходимостта от налични и достъпни торове, прието през ноември 2022 г., е една стъпка по-близо до това да стане реалност. Европейската комисия публикува поканата за представяне на кандидатури с цел официалното стартиране на експертната група преди лятото на 2023 г. Поканата е отворена до 4 април, съобщават от Европейската комисия.

Торовете играят важна роля за продоволствената сигурност. След началото на руската агресивна война срещу Украйна, световната продоволствена сигурност и цените на храните са засегнати от обща минерална торова и енергийна криза. В този контекст в края на миналата година Европейската комисия представи широк спектър от действия и насоки за справяне с непосредствените предизвикателства, както и за намаляване на зависимостите ни. Укрепването на устойчивостта и устойчивостта на нашите хранителни системи в средносрочен и дългосрочен план трябва да бъде постигнато, като същевременно се гарантират добивите.

В краткосрочен план е важно да има изчерпателни и публични данни за цените, производството и търговията с торове. За да се увеличи прозрачността на пазара и да се проучат начините, по които да се получават повече данни в реално време от участниците във веригата и на национално равнище, Комисията пое ангажимент в своето съобщение да създаде през 2023 г. обсерватория за пазарите на торове в ЕС. Тази нова обсерватория ще бъде моделирана след пазарните обсерватории, които вече са въведени за няколко селскостопански сектора, по-специално мляко, култури и плодове и зеленчуци. Организациите, представляващи заинтересованите страни от най-малко 10 държави членки на ЕС и действащи в рамките на ЕС във веригите за доставка на торове, се приканват да кандидатстват. Обсерваторията, председателствана от Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“, ще се състои от до 20 членове, назначени за срок от пет години. Наред с други задачи, тя ще предоставя информация от първа ръка (включително данни) за положението на пазара на торове, както и факторите, които му влияят, и ще обменя опит и добри практики.

В средносрочен и дългосрочен план употребата на торове следва да бъде оптимизирана, а минералните торове следва да бъдат заменени, когато е възможно, с органични торове. Това ще спомогне за намаляване на зависимостта на ЕС от газа, използван за производството на азотни торове, и от добитите минерални торове като фосфати и поташ, както и за намаляване на въглеродния отпечатък на сектора. Това е в съответствие с по-широките действия, определени в Европейския закон за суровините от изключителна важност, приет от Европейската комисия. Представените предложения имат за цел да укрепят капацитета на ЕС за мониторинг и да укрепят веригата за създаване на стойност на ЕС и външните политики на ЕС по отношение на редица критични материали, включително тези, използвани за производството на минерални торове. Провеждането на екологичния и цифровия преход, без да се застрашава суверенитетът на ЕС, е от ключово значение.

В рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) финансовата подкрепа е широко достъпна за земеделските стопани с оглед оптимизиране на използването на торове, като по този начин им се дава възможност да постигнат екологични, климатични и икономически ползи.

В стратегическите планове по ОСП близо 98 милиарда евро, което съответства на 32 % от общото финансиране по линия на ОСП (ЕС и съфинансиране), ще бъдат заделени до 2027 г. за осигуряване на ползи за климата, водата, почвите, въздуха, биологичното разнообразие и хуманното отношение към животните, както и за насърчаване на практики извън задължителните условия. Плановете ще подкрепят практиките за устойчиво управление, като например биологично торене, екстензивно управление на пасищата, отглеждане на бобови култури и култури за улов или агролесовъдство в 35 % от земеделската площ на ЕС. Сеитбообращение се очаква и на около 85 % от обработваемата земя, поддържана от ОСП в ЕС. Това ще благоприятства по-нататъшното отглеждане в ЕС на по-бобови култури, които фиксират азот в почвата.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...