fbpx

ОСП: Стигна ли политиката до фермерите в Европа

декември 30, 2021

Какви са основните изводи от прилагането на политиката през последните години, анализират в доклад на Европейската комисия

Общата селскостопанска политика (ОСП) спомогна за поддържане и стабилизиране на доходите на земеделските стопанства, е един от основните изводи в анализ за ефекта от прилагането на ОСП за периода 2014—2020 г, направен от Европейската комисия (ЕК). Представянето на документа съвпадна с одобряването на ОСП за периода 2023—2027 г и той ще залегне в основата на оценката на стратегическите планове по ОСП, категорични са експертите от ЕК. Предвижда се анализът да се  използва и при обсъждането на бъдещото развитие на политиката, включително на предизвикателствата и амбициите, произтичащи от Зеления пакт.

Но какво сочат данните?

Колко пораснаха доходите

ОСП осигури поддържане и стабилизиране на доходите на земеделските стопанства, се казва в доклада на ЕК. Мерките на пазара спомогнаха за ограничаване на нестабилността на цените на вътрешния пазар на повечето селскостопански продукти и улесниха възстановяването на цените в секторите, засегнати от кризата на пазара, показват анализите за ефективността на ОСП до 2020 г. Данните сочат, че директното подпомагане на доходите, което представлява около 25 % от факторния доход за ЕС и достигащо до повече от 6 милиона бенефициери, е дало възможност на земеделските стопани да се справят по-добре с намаляването на доходите, причинено от спада на цените на селскостопанските продукти.

Справедливостта на разпределението на плащанията обаче е сериозен въпрос пред новата ОСП. Данните за изминалия период показват, че 20 % от бенефициерите по ОСП получават 80 % от директните плащания. Това съотношение отразява по същество разпределението на собствеността върху земята; най-големите бенефициери са семейни земеделски стопанства, които обработват между 20 и 100 хектара земя, и получават повече от 7500 EUR. Около половината от всички бенефициери са много малки земеделски стопанства, обработващи по-малко от 5 хектара, показва статистиката в доклада на ЕК. След преразпределение по време на периода и насочване вниманието към най-дребните фермери, парите за най-малката категория стопани (със стандартна продукция на стойност под 8000 EUR) на хектар се увеличиха с 18 % в сравнение с периода от 2011 до 2013 г.

За разлика от непланинските, в планинските райони директните плащания и подпомагането за развитие на селските райони представляват близо 50 % от доходите на стопаните, но въпреки това тези средства не могат да компенсират напълно разликата в доходите спрямо местата, които не са планински, пише още в доклада на ЕК.

Конкуренцията се засили

ОСП продължи да дава значителен принос към продоволствената сигурност чрез повишаване на производителността на труда и устойчивост на търговските пазари. Анализите показват, че общата факторна производителност на селското стопанство в ЕС се увеличи с 6 % от 2013 до 2019 г, а ОСП е спомогнала за значителен ръст в производителността на труда – почти с ¼. Като положителна тенденция се очертава и увеличаването на капитала на стопанствата, което повишава и тяхната конкурентоспособност, се казва още в оценката на ЕК.

Положителен ефект има и върху организацията на веригите на доставка, като броят на признатите организации на производители и асоциации на организации на производители се повишава със 7 % през 2020 г. в сравнение с 2016 г., а делът на плодовете и зеленчуците, предлагани на пазара от тези организации, се увеличи с 2,3 процентни пункта от 2014 до 2019 г. (до 45,6 %).

През 2019 г ЕС изнасяше около 18% от продуктите, които се реализираха на световния пазар, но поради външни фактори тези пунктове спаднаха леко през следващите години. Статистиката показва, че изнасяните от ЕС стоки са основно продукти с висока добавена стойност, които имат подкрепата на гарантираното качество и репутация на продукти, сертифицирани по схемите за качество на ЕС.

Като положителна тенденция в периода 2014-2020 г експертите на ЕК оценяват отварянето на пазара на Общността за внос на стоки от развиващите се държави, като благодарение на пазарните стандарти се осигуриха еднакви условия на конкуренция за производителите на селскостопански продукти.

Устойчивото управление на ресурсите е сред приоритетите

ОСП 2014-2020 осигури високо ниво на „базова защита“ за околната среда чрез задължителното кръстосано съответствие (за 84 % от земеделската земя в ЕС през 2019 г.) и задълженията за екологизиране (80 %, като за сравнение този дял е бил 76 % през 2015 г.). С нея се предвидиха по-целенасочени, но доброволни ангажименти в рамките на развитието на селските райони (12—15 % за мерките за агроекология и климат и 3—5 % за биологичното земеделие). В зоните с неблагоприятни природни условия пък подпомагането на доходите спомогна за предотвратяване на изоставянето на земи, за забавяне на интензификацията и специализирането на системите за земеделие и за поддържане на диверсификацията на културите и постоянно затревените площи.

Продуктите дават повече информация

Доставката на стандартизирани продукти с гарантирано качество е една от ползите, които осигури ОСП през изминалия програмен период. Оценките сочат, че общата стойност на продажбите на продукти, попадащи в обхвата на схемите за продукти с географски означения или за храни с традиционно специфичен характер, възлиза на 77 милиарда евро в ЕС-28 през 2017 г., което представлява 7 % от общия обем на приходите от продажбата на хранителни продукти и напитки.

Етикетите на продуктите станаха по-прозрачни и бяха въведени изисквания за повече еднакви стандарти при предоставянето на потребителите на полезна и прозрачна информация относно качеството и етикетите за биологично производство, както и относно произхода на селскостопанските продукти.

Знанията все по-ценени

Анализът на прилаганата ОСП 2014-2020 показва, че обменът на знания, консултациите и мерките, свързани с иновации, предприети през периода 2014—2020 г. в рамките на ОСП, имаха нисък приоритет при програмирането на разходите. След реформата на ОСП обаче мерките в тази насока достигнаха до приблизително 10 % от земеделските стопанства и бяха ефективни при натрупването на знания, по-конкретно относно кръстосаното съответствие и екологичната устойчивост. Постепенно през годините нивото на базово обучение нарасна двойно, но експертите го оценяват като твърде ниско, за да се справят земеделските стопани с предизвикателствата пред осигуряването на продоволствена сигурност, като едновременно с това засилват грижата за околната среда и действията в областта на климата. Обучението на стопаните и натрупването на квалификация в дадената сфера ще гарантират по-добрата позиция на стопаните и възможностите за справяне с променящия се пазар. Затова и обучението е част от новия пакет от мерки, които ще бъдат прилагани през новата ОСП.

Въглеродният отпечатък все още е тема на дебат

Въглеродният отпечатък на голяма част от фермите бе в основата на дебат през изминалия програмен период на ОСП. Мерките за смекчаване на изменението на климата заложиха основно на екстензивни пасищни системи за селскостопанските животни, оптимизация на фуражите, обработка на оборския тор, включително анаеробно разграждане, и поддържане на запасите от въглерод чрез запазване на постоянно затревените площи. Опазването на почвите с високо съдържание на въглерод в екстензивно обработваните площи бе оценено като особено важно, тъй като чрез ОСП беше постигнато по-слабо намаление при пасищата за интензивен добив или полевъдните стопанства.

нива поле

Климатът и биоразнообразието: сред 10-те цели на новия период

Климатът и биологичното разнообразие заемат важно място сред 10-те специфични цели на новата ОСП. В новата политика се поставя се нов акцент върху храните, здравето и хуманното отношение към животните във връзка с предизвикателствата на продоволствените системи. През следващия период политиката ще е насочена към модернизиране на практиката чрез улесняване на обмена на знания, иновациите и преминаването към цифрова технология, които подкрепят всички цели на ОСП в трите измерения на устойчивостта (икономическо, екологично и социално).

В рамките на новата ОСП всяка държава членка трябва да интегрира всички инструменти в единен план (стратегически план по ОСП) и да ги заложи в основата на конкретни елементи. Новата ОСП до голяма степен слага край на прилагането на един и същи подход за всички при директното подпомагане. Държавите членки получават повече гъвкавост при проектирането и комбинирането на инструментите на политиката. За да се осигурят достатъчни действия в областта на околната среда и климата, приемствеността между поколенията и преразпределението, част от подпомагането на равнище ЕС е заделена за тези конкретни области.

 

 

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...