fbpx

„От фермата до трапезата“: С 13 мерки за над 3 млрд. лева България ще осигури устойчивото производство на храни

август 31, 2023

Акцент се поставя върху биопроизводството, подобряването на здравето на животните и антимикробната резистенстност

Осигуряването на устойчиво производство на храни е първата стратегическа цел според Националната програма за действие за принос към изпълнение на целите на Стратегията „От фермата до трапезата“, публикувана наскоро от Министерство на земеделието и храните (МЗХ).

Включените мерки са ориентирани изцяло към подкрепа на земеделските  производители, които трябва да променят методите си на производство и да ползват във възможно най-голяма степен природосъобразни, технологични и цифрови решения за реализиране на по-добри резултати по отношение на климата и околната среда, за повишаване на адаптивността спрямо изменението на климата и за намаляване/оптимизиране на влаганите ресурси – пестициди, торове и др.

Този екологосъобразен модел на преход ще се основава на научни изследвания, иновации, технологии и инвестиции. Ускореният трансфер на знания и консултантските услуги са от ключово значение, за да могат всички земеделски стопани да имат равен достъп до внедряването на технологични иновации и доказани добри производствени практики.

 

Фокусът е върху мерки, свързани с:

  • Широко популяризиране и внедряване на земеделски практики, допринасящи за смекчаване изменението на климата и адаптиране към него;
  • Намаляване на нетните емисии на парникови газове в атмосферата, емитираните от различните селско стопански отрасли;
  • Повишаване на инвестиционната активност на земеделските стопанства насочена към опазване на компонентите на околната среда;
  • Намаляване на въглеродния отпечатък от дейността на земеделските стопанства.
  • Целенасочена политика за ускоряване експанзията на биологичното производство и площите, заети от земеделски култури.

 

В рамките на стратегическата цел са заложени общо 13 мерки, чрез реализирането на които се постига планираното смекчаване на последиците върху околната среда.

Така например за подкрепа на земеделските стопани за прилагане на земеделски практики, допринасящи за намаляване на емисиите или за поддържане/подобряване на съхранението на въглероден диоксид ще бъдат похарчени на 1,5 млрд. лева, а за Насърчаване на инвестиции в технологична и екологична модернизация близо 600 млн. лева, които ще дойдат по линия на държавния бюджет и Плава за възстановяване и устойчивост. Около 1 млн. лева се предвиждат за популяризиране на прилагането на нисковъглеродно земеделие, а за инвестиции, свързани с ефективно управление на водите в земеделието – над 315 млн. лв. Над 728 млн. лв са планирани за подкрепа на земеделските стопани за развитие на биологичното производство, а 1,7 млн. лв. ще бъдат похарчени за неговото популяризиране. В мерките са включени още подобряване на здравния статус на животните (24 млн. лв.), стимулиране на повишаването на биосигурността в стопанствата (47 млн. лв.), борба с антимикробната резистентност и др.

За реализирането на стратегическата цел се предвижда индикативен общ бюджет в размер на 3 307 479 496 лв.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...