fbpx

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

септември 26, 2023

 

ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25 милиарда евро, което съответства на 8 % от общия размер на разпределените средства по общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023—2027 г., ще допринесат пряко за развитието на селските райони и общностите. Това са някои от заключенията от проучването, публикувано на 21 септември от Европейската комисия, относно приноса на стратегическите планове по ОСП за целите на дългосрочната визия за селските райони на ЕС.

Селските райони обхващат 83 % от територията на ЕС и са дом на 30 % от общото население. През 2021 г. Европейската комисия представи своята дългосрочна визия за селските райони на ЕС, като определи предизвикателствата и опасенията, както и многобройните възможности, с които разполага. В допълнение към стратегическите планове по ОСП и оперативните програми, визията разчита на два стълба, които се допълват взаимно: Планът за действие за селските райони и Пактът за селските райони. Първият план предлага четири области на действие, в които Европейската комисия да стимулира по-силни, свързани, устойчиви и проспериращи селски райони на ЕС. Пактът за селските райони е рамка за сътрудничество между органите и заинтересованите страни, които желаят да предприемат действия за развитие на селските райони на европейско, национално, регионално и местно равнище.

В публикуваното проучване беше направен преглед на начина, по който държавите членки са избрали да изпълняват своите стратегически планове по ОСП с оглед на целите, определени във визията за селските райони, и по-специално четирите области на действие. Проучването е съсредоточено върху начина, по който стратегическите планове по ОСП подпомагат селските райони извън селското и горското стопанство. Няколко държави членки се възползват от тези възможности, за да подкрепят социалните услуги, природните паркове, производството на енергия от възобновяеми източници, системите за мобилност в селските райони или създаването на предприятия в други сектори, различни от селското стопанство. Повечето държави се съсредоточават върху ограничен брой интервенции за предоставяне на тази подкрепа с акцент върху сътрудничеството (по-специално LEADER и интелигентните села), финансирани с почти 9 милиарда евро, инвестиции в размер на около 15 милиарда евро) и помощ за стартиращи предприятия в селските райони на стойност около 63 милиона евро). Подкрепата за развиване на знания и обучения също е от съществено значение.

По линията на подхода LEADER ще бъде разпределено финансиране от 7,7 милиарда евро за период от 5 години. Това е подход „отдолу-нагоре“, при който предприятията от селските райони, местните организации, публичните органи и отделни лица от различни сектори се обединяват, за да сформират местни групи за действие. Действията, подпомагани по линия на LEADER, които се очаква да бъдат от полза за 65 % от населението в селските райони, ще зависят от текущия подбор на стратегии за местно развитие, предложени от 2600-те местни групи за действие, които се очаква да бъдат създадени.

Деветнадесет държави членки са възприели в своите стратегически планове по ОСП новата концепция за интелигентни села, разработена от 2017 г. насам и включена за първи път в рамката на ОСП за периода 2023—2027 г. Подпомагани предимно по линия на LEADER и други форми на сътрудничество, интелигентните села ще бъдат ключов инструмент за подкрепа на ориентирани към ползвателите иновации и цифровизация в селските райони.

Стратегическите планове по ОСП се използват и за повишаване на устойчивостта спрямо околната среда и изменението на климата. Така например единадесет държави членки ще подкрепят инвестициите в производство на енергия от възобновяеми източници чрез слънчеви панели. Проучването разглежда и подпомагането на селското стопанство, когато е най-подходящо да се подкрепят целите на визията за селските райони. Това включва, например, подкрепа за екологизирането на селското и горското стопанство или поддържане на дейности в райони с природни ограничения, които са важни за устойчивите селски райони, или подкрепа за обновяването на поколенията и диверсификацията на доходите в проспериращите селски райони.

Десет държави членки ще използват подкрепата по ОСП за стимулиране на социалното приобщаване чрез интервенции, насърчаващи участието на хората с увреждания и други хора, изложени на риск от бедност и социално изключване.

Проучването стига до заключението, че стратегическите планове на ОСП не обръщат достатъчно внимание на ключови области като социални услуги и инфраструктура, широколентов достъп, мобилност, енергия или подкрепа към знанието, иновациите и развитието на бизнеса в други сектори освен земеделието и горското стопанство. Държавите членки са заявили в своите стратегически планове по ОСП, че ще използват други средства за посрещане на някои от тези нужди, по-специално Фонда за устойчивост и възстановяване (27 държави членки), фондовете на политиката на сближаване (22 държави членки) и други програми като „Хоризонт Европа“ и LIFE за целенасочени действия.

Проучването относно приноса на стратегическите планове по ОСП за целите на дългосрочната визия за селските райони на ЕС ще бъде представено по време на Форума на високо равнище за политиката за селските райони на тема „Изграждане на бъдещето на селските райони“, който ще се проведе от 27 до 29 септември в Испания. Ще има и паралелно представяне на начина, по който кохезионната политика допринася за визията за селските райони. Форумът на високо равнище за политиката за селските райони се организира от испанското председателство на Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия със Службата за подкрепа на Пакта за селските райони. Форумът ще събере 200 участници от всички 27 държави членки, участващи в управлението на фондовете на ЕС.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...

Ивайло Тодоров, управител на Агробизнес консултинг: Приемът по НПВУ стартира, акцент са приоритетните сектори

Ивайло Тодоров, управител на Агробизнес консултинг: Приемът по НПВУ стартира, акцент са приоритетните сектори

Вижте условията и допустимите разходи по процедурата за технологична и екологична модернизация Въпреки забавянето на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) очакваме приемът по процедурите да стартира в средата на месеца, обяви по време на уебинар...