fbpx

Промени в мярка 11 „Биологично земеделие“: Вижте в какви срокове ще се изпълняват поетите ангажименти през 2022 г.

март 9, 2022

До 31-ви март ще продължи общественото обсъждане на предложените промени

Промени в прилагането на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. се предвиждат в публикувания проект на Наредба за изменение и допълнение на мярката за биологично земеделие.

От публикуваната на страницата на Министерство на земеделието (МЗм) Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. става ясно, че през 2022 г. могат да се поемат нови ангажименти с продължителност:

  1. три години по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват площи в преход, заети с насаждения с преходен период най-малко от три години;
  2. две години по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват площи в преход, заети с култури  с преходен период най-малко от две години;
  3. една година по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват само сертифицирани биологични площи;
  4. две години по направление „Биологично животновъдство“;
  5. една година по направление „Биологично пчеларство“.

В допълнение, площи, животни и пчелни семейства могат да се включат в нови ангажименти през 2022 г., когато периодът на преход към биологично производство е стартирал преди края на 2021 г..

биопроизводители, Agrozona.bgСамо сертификат ще доказва опит и произведена продукция

Освен това, промените в наредбата предвиждат доказателство за опит или произведена продукция да бъде само съответния сертификат, издаван от контролиращо лице на всеки производител или преработвател, който контролира и отговаря на изискванията. Отпада възможността за доказване на опит и продукция с други писмени доказателства.

Предложените промени предвиждат още да НЕ се изисква предоставяне на оценка, удостоверяваща, че трайните насаждения са в периода на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, ако такава е предоставена през предходна компания.

Какво целят промените?

С предложените промени в нормативната уредба се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), да се създаде съответната национална нормативна база, която да до уреди прехода между текущия програмен период и следващия, както и ефективно управление на финансови средства по мярката, се казва в мотивите за изменение и допълнение на Наредбата.

„Постигането на тези цели са резултатите, към които е насочен настоящият проект на НИД на Наредба № 4 от 2015 г. Без приемането на тази уредба, ще е налице неяснота относно прилагането на норми на правото на Европейския съюз, неяснота в текстовете на отделни разпоредби, както и необосновано предоставяне на информация в две информационни бази. С влизането в сила на НИД на Наредба № 4 от 2015 г. ще се постигне реализиране в пълнота на европейската политика за подпомагане на земеделските стопани, ще се установи една по-ясна регламентация на условията и реда за предоставяне на финансови средства, на основанията, при които ангажимента може да се прекратява и да се иска възстановяване на предоставени средства. Това са положителни социални и икономически въздействия“, посочва се още в мотивите.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...