fbpx

Вижте актуалните изисквания и ставките за биопроизводителите според новата наредба за бранша

май 23, 2023

Ангажиментите ще достигат петгодишен период и стопаните трябва да са внимателни в заявяването на дейности, коментират производители

С проект на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. Министерство на земеделието обяви новите изисквания към производителите на биологични мед и растителна продукция от 2023 г. Наредбата е публикувана за обществено обсъждане и коментари по нея могат да се обявяват до 19 юни т.г. На тези две интервенции от Стратегическия план се залага да доведат до положителен ефект и принос към устойчивото развитие на селските райони, като допринася за околната среда и смекчаването на последиците от изменението на климата, както и да постигнат целите до 2030 г в сферата на биологичното производство и биоразнообразието.

 

Активни и с обучение

Според изискванията за участие по интервенциите стопаните трябва да са активни, както и да са преминали обучение в областта. С оглед предприемане на действия за намаляване на административна тежест се предвижда обучението и опитът да се проверяват от Държавен фонд „Земеделие“ по служебен път чрез електронините регистри в областта на образованието. Отделно могат да се използват и наличните документи за преминато обучение, предоставени във връзка с прилаганите на аналогични мерки от предходните програмни периоди на Програмата за развитие на селските райони. Предвижда се да не се изисква провеждане на допълнително обучение, когато земеделският стопанин има необходимото образование за осъществяване на биологичните дейности, предмет на подпомагане по интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“.

Стопаните ще поемат петгодишни ангажименти, като в хода на изпълнение на многогодишния ангажимент е възможно да се прехвърли стопанството на земеделския стопанин, заявил подпомагане по реда на проекта на наредба. В тази връзка изрично е уреден редът, по който може да се продължи изпълнението на поетите задължения по съответната интервенция. Предвидено и какви условия следва да се осъществят и какви са последиците при неизпълнение.

 

Как ще се прави плащането

По интервенция „Биологично растениевъдство“ плащането се предоставя под формата на годишно плащане на хектар земеделска площ, а по интервенция „Биологично пчеларство“ подпомагането се предоставя годишно, под формата на еднократно плащане за пчелно стопанство. С одобрението на подадено заявление за подпомагане се поема доброволен многогодишен ангажимент, като всяка година е в рамките на календарната година на кандидастването. В тази връзка поставените условия в проекта на наредба са обвързани с дати, като например 31 декември на съответната година на кандидатстване или преходната. Необходимо е заявените площи или пчелни семейства да са в система на контрол към 31 декември на предходната година и този контрол да е непрекъснат, за да се получи компесаторното плащане по реда на наредбата. Земеделският стопанин следва да имат сключен договор за контрол и сертификация с контролиращо лице до 31 декември на предходната година на годината на кандидатстването. Именно защото доброволно се поема многогодишен ангажимент, то е предвидена възможност да се подаде заявление за доброволен отказ в случай, че бенефициентът не желае или не може да продължи дейността си.

 

Ставките

Годишният размер на плащанията по операция „Плащания за преминаване към биологично растениевъдство“ е:

 1. Зърнено-житни култури – 359,92 евро/ха;
 2. Зърнено-бобови култури – 223,73 евро/ха;
 3. Технически култури – индустриални култури – 255,69 евро/ха;
 4. Технически култури – маслодайни култури – 324,97 евро/ха;
 5. Технически култури – влакнодайни култури – 250,22 евро/ха;
 6. Технически култури – медицински и ароматни култури, без билки – 394,16 евро/ха;
 7. Зеленчуци – плодови зеленчукови култури – 759,27 евро/ха;
 8. Зеленчуци – листностъблени зеленчукови култури – 744,08 евро/ха;
 9. Зеленчуци – кореноплодни зеленчукови култури, картофи – 698,53 евро/ха;
 10. Зеленчуци – луковични зеленчукови култури – 455,56 евро/ха;
 11. Зеленчуци – многогодишни зеленчукови култури – 759,27 евро/ха;
 12. Отопляеми оранжерийни площи – плодови зеленчукови култури – 2163,92 евро/ха;
 13. Неотопляеми оранжерийни площи – плодови зеленчукови култури – 857,97 евро/ха;
 14. Десертни лозя – 1352,94 евро/ха;
 15. Винени лозя – 646,19 евро/ха;
 16. Семкови и костилкови овощни видове – 1461,65 евро/ха;
 17. Ядкови(черупкови) видове –735,76 евро/ха;
 18. Ягодоплодни видове – 1461,65 евро/ха;
 19. Многогодишни медицински и ароматни култури, без билки – 628,3 евро/ха;
 20. Маслодайна роза – Rosa Damascena Mill., Rosa Alba L – 897,45 евро/ха;
 21. Култивирани гъби(субстрати от компоненти съгласно Приложение 2, част I, т, 2,1 от Регламент (ЕО) 848/2018) – 455,56 евро/ха;
 22. Площи за производство на растителен репродуктивен материал, произведен при преход към биологично производство – 949,09 евро/ха;
 23. Билки съгласно приложение № 5 – 723,75 евро/ха.

 

Годишният размер на плащанията по операция „Плащания за поддържане на биологично растениевъдство“ е:

 1. Зърнено-житни култури – 285,56 евро/ха;
 2. Зърнено-бобови култури – 177,51 евро/ха;
 3. Технически култури – индустриални култури – 202,86 евро/ха;
 4. Технически култури – маслодайни култури – 257,84 евро/ха;
 5. Технически култури – влакнодайни култури – 198,52 евро/ха;
 6. Технически култури – медицински и ароматни култури, без билки – 333,06 евро/ха;
 7. Зеленчуци – плодови зеленчукови култури – 589,26 евро/ха;
 8. Зеленчуци – листностъблени зеленчукови култури – 577,48 евро/ха;
 9. Зеленчуци – кореноплодни зеленчукови култури, картофи – 542,12 евро/ха;
 10. Зеленчуци – луковични зеленчукови култури – 353,56 евро/ха;
 11. Зеленчуци – многогодишни зеленчукови култури – 589,26 евро/ха;
 12. Отопляеми оранжерийни площи – плодови зеленчукови култури – 1679,40 евро/ха;
 13. Неотопляеми оранжерийни площи – плодови зеленчукови култури – 665,87 евро/ха;
 14. Десертни лозя – 1094,73 евро/ха;
 15. Винени лозя – 522,86 евро/ха;
 16. Семкови и костилкови овощни видове – 1182,70 евро/ха;
 17. Ядкови (черупкови) видове – 595,34 евро/ха;
 18. Ягодоплодни видове – 1182,70 евро/ха;
 19. Многогодишни медицински и ароматни култури, без билки – 530,90 евро/ха;
 20. Маслодайна роза – Rosa Damascena Mill., Rosa Alba L.– 837,50 евро/ха;
 21. Култивирани гъби (субстрати от компоненти съгласно Приложение 2, част I, т, 2,1 от Регламент (ЕО) 848/2018) – 353, 56 евро/ха;
 22. Площи за производство на биологичен растителен репродуктивен материал – 736,58 евро/ха;
 23. Билки– 585, 63 евро/ха.

 

Годишният размер на плащанията по операция „Плащания за преминаване към биологично пчеларство“ е:

 1. от 20 – 80 пчелни семейства 1 894 евро на стопанство;
 2. от 81 – 100 пчелни семейства 3 308 евро на стопанство;
 3. от 101 – 120 пчелни семейства 4 014 евро на стопанство;
 4. от 121 – 140 пчелни семейства 4 721 евро на стопанство;
 5. от 141 – 160 пчелни семейства 5 427 евро на стопанство;
 6. от 161 – 180 пчелни семейства 6 134 евро на стопанство;
 7. от 181 – 200 пчелни семейства 6 841 евро на стопанство;
 8. от 201 – 250 пчелни семейства 8 077 евро на стопанство;
 9. от 251 – 500 пчелни семейства 13 377 евро на стопанство;
 10. над 501 пчелни семейства 21 326 евро на стопанство.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...

Здравето на почвите – акцент в дневния ред на земеделските министри на 18 септември

Здравето на почвите – акцент в дневния ред на земеделските министри на 18 септември

Очертаването на бъдещето на селските райони на ЕС също ще е тема на заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство Директивата относно здравето на почвите ще е акцент в дневния ред на заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство, което ще се проведе...