fbpx

Вижте при какви условия и с колко ще се подпомага биологичното производство по интервенциите на Стратегическия план

юли 1, 2023

Ясни са вече и ставките за отделните култури и операции

Ясни са вече условията, по които ще се подпомага биологичното производство у нас, след като НАРЕДБА № 9 от 26 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. бе публикувана в Държавен вестник. Според условията стопаните трябва да са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол по чл. 30, ал. 1 от ЗПЗП (ИСАК); да са активни земеделски стопани по смисъла на чл. 54 от ЗПЗП; и да имат сключен договор за контрол и сертификация с контролиращо лице до 31 декември на предходната година на годината на кандидатстването.

 

Ангажиментите на стопаните

По интервенцията „Биологично растениевъдство“, за да се кандидатства за плащане за преминаване към биологично растениевъдство стопаните трябва да поемат петгодишен ангажимент, който ще тече от началото на годината на подаване на заявлението до 31 декември на петата година. За поддържане на биологично растениевъдство ангажиментът е едногодишен и се подновява всяка година чрез кандидатстване.

По интервенция „Биологично пчеларство“ се подпомага прилагането на биологичните дейности по операции за преминаване към биологично пчеларство за пет години или за поддържане – за една година.

След изтичането на петгодишния период за преминаване към биологично производство стопаните в областта на растениевъдството или пчеларството ще трябва да заявяват поддържане на биопроизводство за всяка година.

За подпомагане по операция „Плащания за преминаване към биологично растениевъдство“ стопаните няма да могат да кандидатстват с площи, подпомогнати по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.; или ако имат отнет сертификат и/или за които е започнал нов преходен период.

 

Условия за кандидатстване

Държавен фонд „Земеделие“ може да одобри за участие заявени земеделски площи с размер не по-малко от 0,5 ха при минимален размер на земеделския парцел 0,1 ха, а когато заявената площ е заета с култивирани гъби или с оранжерийни култури, или с растителен репродуктивен материал, тогава размерът по ал. 1 може да е 0,1 ха.

Стопаните, които отглеждат сортове маслодайна роза от вида на Rosa damascena Mill и Rosa alba L., които се намират изцяло на територията, определена в географския район на защитеното географско указание „Българско розово масло“, също ще могат да участват по биоинтервенциите.

Земеделските стопани, заявили за подпомагане пчелни семейства по интервенция „Биологично пчеларство“, трябва да отглеждат най-малко 20 броя пчелни семейства по всяка една от операциите, както и да са регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (ИИС на БАБХ); да са в система на контрол и да са част от данните в регистъра, както и да са собственост на земеделския стопанин, заявил ги за подпомагане.

 

 

Финансови условия

Финансовата помощ по интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“ ще се предоставят под формата на годишни компенсаторни плащания за одобрените за участие в многогодишния ангажимент площи или пчелни семейства.

 

Годишният размер на плащанията по операция „Плащания за преминаване към биологично растениевъдство“ за площ с култура, попадаща в следните групи, е:

 1. Зърнено-житни култури – 359,92 евро/ха;
 2. Зърнено-бобови култури – 223,73 евро/ха;
 3. Технически култури – индустриални култури – 255,69 евро/ха;
 4. Технически култури – маслодайни култури – 324,97 евро/ха;
 5. Технически култури – влакнодайни култури – 250,22 евро/ха;
 6. Технически култури – медицински и ароматни култури, без билки – 394,16 евро/ха;
 7. Зеленчуци – плодови зеленчукови култури – 759,27 евро/ха;
 8. Зеленчуци – листностъблени зеленчукови култури – 744,08 евро/ха;
 9. Зеленчуци – кореноплодни зеленчукови култури, картофи – 698,53 евро/ха;
 10. Зеленчуци – луковични зеленчукови култури – 455,56 евро/ха;
 11. Зеленчуци – многогодишни зеленчукови култури – 759,27 евро/ха;
 12. Отопляеми оранжерийни площи – плодови зеленчукови култури – 2163,92 евро/ха;
 13. Неотопляеми оранжерийни площи – плодови зеленчукови култури – 857,97 евро/ха;
 14. Десертни лозя – 1352,94 евро/ха;
 15. Винени лозя – 646,19 евро/ха;
 16. Семкови и костилкови овощни видове – 1461,65 евро/ха;
 17. Ядкови (черупкови) видове – 735,76 евро/ха;
 18. Ягодоплодни видове – 1461,65 евро/ха;
 19. Многогодишни медицински и ароматни култури, без билки – 628,3 евро/ха;
 20. Маслодайна роза – Rosa damascena Mill, Rosa alba L. – 897,45 евро/ха;
 21. Култивирани гъби (субстрати от компоненти съгласно приложение 2, част I, т. 2,1 от Регламент (ЕО) 848/2018) – 455,56 евро/ха;
 22. Площи за производство на растителен репродуктивен материал, произведен при преход към биологично производство – 949,09 евро/ха;
 23. Билки съгласно приложение № 4 – 723,75 евро/ха.

 

Годишният размер на плащанията по операция „Плащания за поддържане на биологично растениевъдство“ за площ с култура, попадаща в следните групи, е:

 1. Зърнено-житни култури – 285,56 евро/ха;
 2. Зърнено-бобови култури – 177,51 евро/ха;
 3. Технически култури – индустриални култури – 202,86 евро/ха;
 4. Технически култури – маслодайни култури – 257,84 евро/ха;
 5. Технически култури – влакнодайни култури – 198,52 евро/ха;
 6. Технически култури – медицински и ароматни култури, без билки – 333,06 евро/ха;
 7. Зеленчуци – плодови зеленчукови култури – 589,26 евро/ха;
 8. Зеленчуци – листностъблени зеленчукови култури – 577,48 евро/ха;
 9. Зеленчуци – кореноплодни зеленчукови култури, картофи – 542,12 евро/ха;
 10. Зеленчуци – луковични зеленчукови култури – 353,56 евро/ха;
 11. Зеленчуци – многогодишни зеленчукови култури – 589,26 евро/ха;
 12. Отопляеми оранжерийни площи – плодови зеленчукови култури – 1679,40 евро/ха;
 13. Неотопляеми оранжерийни площи – плодови зеленчукови култури – 665,87 евро/ха;
 14. Десертни лозя – 1094,73 евро/ха;
 15. Винени лозя – 522,86 евро/ха;
 16. Семкови и костилкови овощни видове – 1182,70 евро/ха;
 17. Ядкови (черупкови) видове – 595,34 евро/ха;
 18. Ягодоплодни видове – 1182,70 евро/ха;
 19. Многогодишни медицински и ароматни култури, без билки – 530,90 евро/ха;
 20. Маслодайна роза – Rosa damascena Mill и Rosa alba L. – 837,50 евро/ха;
 21. Култивирани гъби (субстрати от компоненти съгласно Приложение 2, част I, т. 2,1 от Регламент (ЕО) 848/2018) – 353,56 евро/ха;
 22. Площи за производство на биологичен растителен репродуктивен материал – 736,58 евро/ха;
 23. Билки съгласно приложение № 4 – 585,63 евро/ха.

Няма да се предоставя плащане по операциите за земеделски парцели, които са оставени под угар.

 

Финансовото подпомагане за отделните групи култури, с изключение на полските култури и маслодайната роза, се изчислява на база средния размер на нивата на плащане към декларирани площи, определени, както следва:

 1. за площите до 50 ха включително – подпомагането е в размер на 100 на сто от годишното плащане на хектар;
 2. за площите над 50 ха до 100 ха включително – подпомагането е в размер на 50 на сто от годишното плащане на хектар;
 3. за площите над 100 ха – подпомагането е в размер на 10 на сто от годишното плащане на хектар.

 

За културите, попадащи в групата на полските култури, както и за маслодайната роза, изчисленията се извършват на база средния размер на нивата на плащане към декларираните площи, както следва:

 1. за площите до 100 ха включително – подпомагането е в размер на 100 на сто от годишното плащане на хектар;
 2. за площите над 100 ха до 250 ха включително – подпомагането е в размер на 50 на сто от годишното плащане на хектар;
 3. за площите над 250 ха – подпомагането е в размер на 10 на сто от годишното плащане на хектар.

 

Годишният размер на плащанията по операция „Плащания за преминаване към биологично пчеларство“ е:

 1. от 20 – 80 пчелни семейства – 1894 евро на стопанство;
 2. от 81 – 100 пчелни семейства – 3308 евро на стопанство;
 3. от 101 – 120 пчелни семейства – 4014 евро на стопанство;
 4. от 121 – 140 пчелни семейства – 4721 евро на стопанство;
 5. от 141 – 160 пчелни семейства – 5427 евро на стопанство;
 6. от 161 – 180 пчелни семейства – 6134 евро на стопанство;
 7. от 181 – 200 пчелни семейства – 6841 евро на стопанство;
 8. от 201 – 250 пчелни семейства – 8077 евро на стопанство;
 9. от 251 – 500 пчелни семейства – 13 377 евро на стопанство;
 10. от 501 пчелни семейства – 21 326 евро на стопанство.

 

Годишният размер на плащанията по операция „Плащания за поддържане на биологично пчеларство“ е:

 1. от 20 – 80 пчелни семейства – 1595 евро на стопанство;
 2. от 81 – 100 пчелни семейства – 2708 евро на стопанство;
 3. от 101 – 120 пчелни семейства – 3264 евро на стопанство;
 4. от 121 – 140 пчелни семейства – 3820 евро на стопанство;
 5. от 141 – 160 пчелни семейства – 4377 евро на стопанство;
 6. от 161 – 180 пчелни семейства – 4933 евро на стопанство;
 7. от 181 – 200 пчелни семейства – 5489 евро на стопанство;
 8. от 201 – 250 пчелни семейства – 6463 евро на стопанство;
 9. от 251 – 500 пчелни семейства – 10 635 евро на стопанство;
 10. от 501 пчелни семейства – 16 893 евро на стопанство.

 

Важно уточнение е, че за да се спази бюджетният пакет, ДФЗ може ежегодно да определя горна граница (таван) на подпомагането за съответната интервенция за стопанство. Тя се прилага към общата сума на плащането за съответната интервенция, отпуснато на бенефициента съгласно степента, в която е ангажиран.

 

С пълния текст на НАРЕДБА № 9 от 26 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. можете да се запознаете ТУК

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...

Здравето на почвите – акцент в дневния ред на земеделските министри на 18 септември

Здравето на почвите – акцент в дневния ред на земеделските министри на 18 септември

Очертаването на бъдещето на селските райони на ЕС също ще е тема на заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство Директивата относно здравето на почвите ще е акцент в дневния ред на заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство, което ще се проведе...