fbpx

Европейският парламент със силен вот за „пазарно ориентирано“ биологично земеделие

май 4, 2022

Ежегодно на 23 септември ще отбелязваме „Ден на ЕС на биологичното производство“

Докладът за Плана за действие за биологично действие, който се фокусира върху няколко важни теми за европейските фермери и агрокооперации, беше одобрен при гласуване в пленарна зала с впечатляващо мнозинство от  611 гласа за, 14 против и 5 въздържали се.
С приемането на доклада Европейският парламент признава жизненоважната роля на пазарния подход при прехода към биологично земеделие, като същевременно подчертава, че преходът трябва да бъде подкрепен не само чрез подкрепата на ОСП, но и чрез стабилно развитие на количеството и качеството на суровини, необходими на земеделските производители, като семена и продукти за растителна защита, в съответствие с биологичните изисквания.

„Изменението на климата, пандемията COVID-19 и неотдавнашните кризи, дължащи се на нахлуването на Русия в Украйна, подчертаха колко важно е да имаме ефективно и ефективно биологично земеделие. Използването на цифрови и иновативни технологии, поискано от пленарната зала, представлява ясна индикация за европейските законодатели да продължат бързо по този въпрос“, коментира Лоун Андерсен, председател на работната група на Copa и Cogeca Organic.

Национални планове за биологично производство

EP Plenary session – EU action plan for organic agriculture

Докладчик от името на група Обнови Европа, по доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони относно План за действие на Европейския съюз за развитие на биологичното производство бе българският евродепутат Атидже Алиева-Вели.

„Факт е, че държавите имат различни изходни точки по отношение на дела на биологично производство, както и различни климатични и географски особености. Това обуславя и необходимостта от целенасочен подход, който да взема предвид тези особености. Считам, че изготвянето на националните планове за биологично производство ще бъде добър инструмент за стимулиране на този тип земеделско производство, но те трябва да бъдат реалистични, финансово обезпечени, с ясно определени цели и времеви рамки, и най-важното – следва да бъдат ефективно прилагани“, заяви Алиева-Вели.

„България има потенциала да се превърне в една от водещите държави по отношение на производството на чисти храни, което от своя страна да гарантира достойни доходи за земеделците. Крайно време е този потенциал на бъде развит, като страната ни си изготви дългосрочни визия и стратегия, която да даде нуждата предвидимост и подкрепа за сектора. Важно да е да насърчаваме късите вериги за доставки на храни и да стимулираме консумирането на мести продукти, които отговарят на високите европейски стандарти за качество“, коментира още Вели.

Предистория

EP Plenary session – EU action plan for organic agriculture

На 25 март 2021 г. Комисията публикува плана за действие на ЕС за развитието на биологичното производство (ПДБП), обявен в стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биологичното разнообразие, в които Комисията е поставила цел  дела на земеделската площ в ЕС, която да бъде предназначена за обработване по правилата на биологичното земеделие, и предвижда значително увеличение на биологичното отглеждане на аквакултури до 2030 г.

Тези стратегии са част от Европейския зелен пакт – политическата програма на Комисията за устойчива, неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г. Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) взе решение да изготви доклад по собствена инициатива относно този план за действие.

В ПДБП се подчертава, че чрез производството на висококачествена храна с ниска степен на въздействие върху околната среда биологичното земеделие, заедно с други устойчиви селскостопански методи, ще играят съществена роля за развитието на устойчива продоволствена система на ЕС. Определят се също конкретни действия, обхващащи цялата верига на доставки – от производството на храни до потреблението.

ПДБП е разделен на три взаимосвързани направления, които допринасят за постигане на амбициите на целите за устойчивост на Зеления пакт:

  1. Стимулиране на търсенето и гарантиране на доверието на потребителите;
  2. Стимулиране на прехода и укрепване на цялата верига за създаване на стойност;
  3. Подобряване на приноса на биологичното земеделие за екологичната устойчивост.

Трите направления ще бъдат подкрепени от 23 действия, с които се продължават някои от действията в ПДБП за периода 2014 – 2020 г., като освен това се предлага набор от нови действия и се мобилизират различни източници на финансиране.

През 2024 г. се предвижда междинен преглед на ПДБП

За да може ПДБП да изпълни своята функция като помощен инструментариум за съответните амбиции на държавите членки по отношение на биологичното земеделие по ОСП, следва да бъде осигурен подходящ бюджет на ОСП, за да се създадат стимули за земеделските стопани да преминат към и да поддържат практики на биологично земеделие на национално равнище чрез мерки за развитие на селските райони, нововъведени екосхеми или комбинация от двете.

С цел да се постигне максимално развитие на сектора на биологичното производство, от решаващо значение е участието на местните и регионалните органи. Местните и регионалните представители често имат ясна представа за недостатъците в съответния им регион или общност и могат да определят възможностите за подобрение и конкретни действия. Големите и малките градове и регионите играят все по-ценна роля в подпомагането на структурирането на сектора на биологичното производство по отношение на производството, логистиката и търговията или улесняването на създаването на организирано сътрудничество между производителите и потребителите.

Цифрови технологии

Използването на цифрови технологии, включително прецизно земеделие и блокови вериги, може да бъде от значение за развитието на биологичното земеделие. Адаптирането на широкомащабните технологии и цифровите решения, така че да съответстват на нуждите на малките предприятия за биологично производство, преработвателните съоръжения и земеделските стопанства, както и иновациите в нови, съобразени с конкретните условия решения за дребномащабно производство, ще окажат положително въздействие върху биологичното производство, например по отношение на ефективното използване на ресурсите.

„В заключение висококачествената храна, произведена на регионално равнище и в хармония с природата, е от съществено значение за качеството на живот на европейските граждани и за опазването на околната среда, биологичното разнообразие и климата. Това е смисълът на биологичното земеделие. В Европа предоставяме повече възможности за разгръщане на модела на биологичното земеделие, като същевременно зачитаме потенциала на другите устойчиви селскостопански методи да допринесат за постигането на целите на Зеления пакт“, пише още в Доклада.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...