fbpx

ЕК предлага да се събират екологични и социални данни от европейските ферми

юни 24, 2022

Следвайки намерението си, заложено в стратегията от фермата до вилицата (F2F), Европейската комисия предложи да преобразува мрежата за земеделски счетоводни данни (FADN) в мрежа от данни за устойчивост на фермата (FSDN). Това ще позволи по-добро справяне с предизвикателствата, свързани с устойчивостта, благодарение на увеличените познания за  селското стопанство в ЕС.

FADN е уникален източник на микроикономически и счетоводни данни, идващи всяка година от повече от 80 000 ферми в ЕС. Там се наблюдават доходите и бизнес дейностите на стопанствата, за да се разбере въздействието на мерките, предприети в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП). Позволява да се оцени икономическото и финансово състояние на стопанствата от 1965 г. Тези данни са от съществено значение за икономически анализи на селското стопанство в ЕС, както и за подкрепа при разработването на политики, основани на солидни доказателства. Отразявайки еволюцията на ОСП към повече екологични и социални политики, бъдещият FSDN ще добави данни за устойчивост по екологични и социални въпроси към своя добре установен икономически обхват. В допълнение към събирането на нови данни, системата ще бъде модернизирана, за да се увеличи споделянето на данни.

Методологията за събиране на данни ще бъде в съответствие със съществуващата за текущата FADN. Комисията ще определи хармонизираната методология (общи дефиниции, формати за докладване и изисквания за качество) и общия въпросник. Тази обща рамка е важна, за да се гарантира, че данните могат да се сравняват на ниво ЕС. След това държавите-членки ще събират данни на ниво ферма, със съгласието на земеделския производител. Особено внимание ще бъде отделено на въпросите за защита на данните. Държавите-членки ще имат възможността да определят стимули за участието на земеделските производители в мрежата за данни, като финансов принос, обратна връзка за ефективността на фермата с акцент върху подобряването на практиките за устойчиво земеделие или целеви съвети въз основа на информация от FSDN.

За да преобразува цялостната структура на FADN, Комисията прие предложение за регламент за изменение на Регламент 1217/2009 на Съвета . Списъкът с новите данни и променливи, които ще бъдат включени в бъдещия FSDN, ще бъде определен във вторичното законодателство (актове за прилагане и делегирани актове). Въз основа на текущо проучване Комисията ще предложи картографиране на възможните теми, които да бъдат включени, които ще бъдат обсъдени през есента на 2022 г. по време на семинар с държавите-членки и заинтересованите страни. Комисията ще вземе предвид необходимостта от ограничаване на административната тежест върху земеделските производители и националните органи за събиране на данни. Последващите дискусии с държавите-членки на заседанията на комисиите ще се основават на предложението на Комисията.

Предложението ще позволи:

  • подобряване на настоящата роля на FADN като източник на хармонизирани икономически и счетоводни данни на ниво ферма в ЕС, включително свързани с доходите показатели на бъдещата ОСП;
  • засилване на значението на FADN/FSDN за изготвяне на политики, изследвания, оценка и анализ на политиките;
  • добавяне на променливи, свързани с екологичните и социалните измерения, за да се даде възможност за цялостна оценка на състоянието на стопанствата и тяхното представяне;
  • опростяване на събирането на съществуващи данни и въвеждане на иновативни и модерни системи и практики, също и чрез по-добра оперативна съвместимост с други източници на данни;
  • подобряване на устойчивостта на земеделските операции на земеделските производители, включително чрез подобряване на информацията за съвети за земеделските стопанства.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...