fbpx

ЕК предлага повече защитени зони, за да се възстанови биологичното разнообразие до 2030 г

февруари 1, 2022

На европейско ниво приеха критерии и насоки за определянето на новите зони

Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие си поставя амбициозни цели, една от които е опазване на 30 % от сушата и морето на ЕС до 2030 г. Една трета от тях, областите с много висока степен на биологично разнообразие и стойност по отношение на климата, следва да бъдат строго защитени. За да помогне на държавите членки да постигнат тези цели и да разработят съгласувана, транснационална мрежа, Комисията разработи критерии и насоки за определянето и определянето на допълнителни защитени зони.

„Зависим от природата и трябва да я запазим. „Натура 2000“ е гръбнакът на трансевропейската природна мрежа, но трябва да бъде допълнена от защитени на национално равнище територии. Нашите насоки предоставят на държавите членки инструменти, които да им помогнат да идентифицират, определят и управляват допълнителни защитени зони. Ще продължим да работим заедно, за да насочим природата на Европа към възстановяване до 2030 г. в полза на нашата планета и на нашата икономика.“, заяви сомисарят по околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкевичюс и допълни: „Настоящата мрежа от правно защитени територии не е достатъчно голяма, за да се запази биологичното разнообразие на равнище ЕС. Допълнителните обозначения ще спомогнат за завършване на мрежата „Натура 2000“ и за разширяване на националните схеми за защита. Всички защитени зони ще трябва да имат ясно определени природозащитни цели и мерки. Тъй като целите на стратегията за биологичното разнообразие са свързани с ЕС като цяло, всяка държава членка трябва да направи своя справедлив дял от усилията въз основа на обективни екологични критерии, като отчита, че всяка държава има различно количество и качество на биологичното разнообразие.

В документа с насоки се определя набор от критерии, които държавите членки могат да използват за определянето на допълнителни защитени зони, и се установява процес, чрез който ангажиментите на държавите членки за нови обозначения ще бъдат обсъждани, проверявани и подобрявани, така че целите на равнище ЕС да могат да бъдат постигнати до 2030 г. В него също така се предоставя определение за строга защита и насоки за държавите членки за установяване на подходящо управление и мониторинг на съществуващите и бъдещите защитени зони.

Разширяването на защитените зони също е икономически императив, тъй като природата предоставя множество екосистемни услуги: от осигуряването на храна до филтрирането на водата, от пречистването на въздуха до съхранението на въглерод, от отдиха до устойчивостта до екстремните метеорологични явления. Екосистемните услуги, предоставяни само от мрежата „Натура 2000“, се оценяват на до 300 милиарда евро годишно. Нуждите от инвестиции на мрежата се очаква да подпомогнат около 500 000 допълнителни работни места.

 

Източник: agrozona.bg

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...