fbpx

ЕК стартира консултация за училищните схеми, вижте акцентите

май 11, 2022

Схемите вече са насочени към целите на ОСП за подобряване на отговора на селскостопанския сектор на ЕС във връзка с потребностите в областта на храните

Европейската комисия (ЕК) стартира обществена консултация относно изпълнението на схемата за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко в училищата („училищната схема“) и възможните варианти за нейното оптимизиране ще се проведе в периода 5 май – 28 юли 2022 г. Основната цел на училищната схема е да се повиши консумацията на включените в нея продукти сред децата и учениците и да се подпомогне създаването у тях на здравословни хранителни навици. Училищната схема се прилага на основание Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 и Делегиран регламент (ЕС) 2017/40. Въпреки че схемата вече е насочена към целта на Общата селскостопанска политика (ОСП) за подобряване на отговора на селскостопанския сектор на ЕС във връзка с обществените потребности в областта на храните и здравето, може да бъде засилен на нейния принос към устойчивото производство и потребление на храни в съответствие с целите на новата ОСП за периода 2023—2027 г. Комисията започна преглед на училищната схема като част от стратегията „От фермата до трапезата“ с цел създаване на благоприятна продоволствена среда, която да улеснява избора на здравословен и устойчив начин на хранене.

При прегледа ще бъдат извлечени поуки от текущата оценка на степента на ефективност и ефикасност на схемата. Целевите групи на проучването включват ученици, родители; учебни заведения и техни асоциации; предприятия, които осъществяват дейност на всички етапи от хранителната верига; публични органи и неправителствени организации в сектора на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, здравеопазването, храненето, защитата на потребителите, околната среда, образованието или правата на децата; научноизследователски институти, университети и представители на академичните среди. Въпросникът е наличен на всички официални езици на ЕС с оглед на възможно най-широко участие на заинтересованите страни.

 

Въпросникът на български език може да бъде намерен на адрес:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12971-Review-of-the-EU-school-fruit-vegetables-and-milk-scheme-EU-aid/public-consultation_bg

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...