fbpx

ОСП и стратегията „От фермата до трапезата“

септември 20, 2021

 Повече очаквания към всички участници в хранителната верига

Новата ОСП е съобразена и с „От фермата до трапезата“ – водещата стратегия на ЕС в областта на храните, с която се утвърждава стремежът за трансформиране на европейския начин на производство, търговия и консумация на храни. Стратегията се състои от 27 действия, които имат за цел да направят европейската хранителна система световен стандарт за устойчивост. Политиката за храните поставя „конкретни цели“, които трябва да бъдат постигнати най-късно до 2030 г., а именно намаляване на употребата на пестициди с 50% и торове с 20% в ЕС, намаляване наполовина на продажбите на антимикробни средства, използвани за отглеждани животни и аквакултури, и превръщане на една четвърт от общите земеделски земи в площи за биологично производство. „От фермата до трапезата“ се фокусира също върху намаляването на разхищението на храна и загубата на хранителни вещества, и насърчава прехода към устойчива хранителна система, „която защитава продоволствената сигурност и осигурява достъп до здравословни храни“.

Нови възможности за възстановяване от здравната криза

Чрез стратегиите за биологичното разнообразие и „От фермата до трапезата“ ЕС определя 25% от земеделската земя за биологично земеделие, като утроява годишния процент на конверсия на биологичното земеделие. Стратегията „От фермата до трапезата“ стои в основата на европейската Зелена сделка и е „централен елемент от плана за възстановяване на ЕС“. Анализите на Европейската комисия показват, че преходът към по-устойчива продоволствена система носи потенциал за създаване на незабавни бизнес и инвестиционни възможности за бързо възстановяване на европейската икономика, създавайки икономическа стойност от над 1,8 трилиона евро. Очаква се устойчивите земеделски и хранителни практики да създадат над 200 милиона работни места на пълен работен ден в световен мащаб до 2050 г.

Прогнозите в световен мащаб сочат, че ако продоволствените и селскостопанските системи бъдат съобразени с целите за устойчиво развитие към 2030 г. те ще са в състояние да осигуряват питателна и достъпна храна за разрастващото се население на света, да спомагат за възстановяването на жизненоважните екосистеми и да създават нова икономическа стойност в размер на над 1,8 трилиона евро.

Понастоящем в ЕС средностатистическият земеделски стопанин печели приблизително два пъти по-малко, отколкото средностатистическия работещ в икономиката като цяло.

Най-често споменаваните безпокойства на европейците са свързани с антибиотиците, хормоните и стероидите в месото, пестицидите, замърсителите на околната среда и добавките в храните.

 Преход към устойчиви хранителни системи

Стратегията „От фермата до трапезата“ има за цел да ускори прехода към устойчива хранителна система, която трябва: да има неутрално или положително въздействие върху околната среда, да гарантира честната търговия, продоволствената сигурност и общественото здраве, като се осигури достъп до достатъчни количества безопасна, питателна и устойчива храна за всички граждани на ЕС. Основните области на действие на стратегията са:

 • Първично производство, където действат правилата на Общата селскостопанска политика: насърчава се прилагането на устойчиви практики като прецизно земеделие, биологично земеделие, агроекология, лесовъдство и по-строги стандарти за хуманно отношение към животните. Потребителските кооперации имат дълга традиция в това отношение и най-вече относно насърчаване на високи стандарти за хуманно отношение към животните;
 • Преработка и дистрибуция на храни: предвидени са мерки за подобряване на положението на земеделските производители във веригата на стойността. Това би могло да предизвика законодателни действия, насочени към по-силно ограничаване на дейността на търговците на дребно, например чрез действащата вече Директива за съмнителните търговски практики;
 • Овластяване на потребителите чрез предоставяне на по-подробна и по-ясна информация на етикетите на храните, чрез повишаване на осведомеността и чрез насърчаване на промяна в храненето;
 • Намаляване на хранителните отпадъци и тяхното въздействие върху околната среда чрез подобрения в областта на транспорта, съхранението, опаковките и навиците на консуматорите. Предвидени са повече усилия за борба с измамите с храни, включително укрепване на правоприлагащия и разследващия капацитет на равнище ЕС.

Стратегията определя както регулаторни, така и нерегулаторни инициативи, като Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството са ключови инструменти в подкрепата на справедливия преход. Комисията предвижда също да представи предложение за законодателна рамка за устойчиви хранителни системи в подкрепа на изпълнението на стратегията. След като направи равносметка на поуките от пандемията COVID-19, Комисията също така ще разработи план за действие при извънредни ситуации за осигуряване на доставки на храни и продоволствена сигурност. ЕС ще подкрепи глобалния преход към устойчиви агро-хранителни системи чрез своите търговски политики и инструменти за международно сътрудничество.

Справедливо възнаграждение за първичните производители

 Хранителните системи не могат да бъдат стабилни по време на кризи като пандемията Covid-19, ако не са устойчиви, според Европейската комисия. В анализ на институцията се посочва, че развитието на установените хранителни системи по устойчив начин носи нови възможности за операторите във веригата на стойността на храните. Новите технологии и научните открития, съчетани с повишаване на обществената осведоменост и търсенето на устойчива храна, ще бъдат от полза за всички заинтересовани страни. Експертите посочват необходимостта от промени в установените хранителни системи, които произвеждат близо една трета от глобалните емисии на парникови газове. Тези системи изразходват големи количества природни ресурси и водят до загуба на биологично разнообразие и отрицателни въздействия върху здравето поради недохранване и прекомерно хранене, и не позволяват справедлива икономическа възвръщаемост и поминък за всички участници, по-специално за първичните производители. Експертите посочват спешната необходимост да се намали зависимостта от пестициди и антимикробни средства, да се намали излишното торене, да се увеличи биологичното земеделие, да се подобри хуманното отношение към животните и да се обърне тенденцията на загуба на биологично разнообразие.

 По-здравословно хранене

Преминаването на потребителите към растителни и редуцирани хранителни режими е основен стълб на стратегията, с цел намаляване на хората с проблеми с теглото и увеличаване на превенцията на заболявания като рак. За да се улесни преходът към диета на растителна основа ще се отделят повече средства за изследване и производство на алтернативни растителни протеини и заместители на месото. Това ще обхване всяка стъпка от хранителната верига – от производството до потреблението и ще бъде в съответствие с целите на кръговата икономика.

Повече стимули за хуманно отношение към животните

Развитието на устойчиво животновъдство в ЕС ще е определящо, за да се намали въздействието на животновъдството върху околната среда и климата. Общата селскостопанска политика ще съпътства тази трансформация, като подкрепя новаторските решения и устойчивите производствени практики. Ще се насърчава и устойчивото търсене чрез разработване на етикетиране на равнище ЕС за произведени по устойчив начин храни, както и чрез етикетиране, отразяващо хуманното отношение към животните. Така усилията за постигане на устойчивост в стопанствата ще се свържат с потребителското търсене. Комисията също така ще улесни пускането на пазара на произведени по устойчив и новаторски начин фуражни добавки, които спомагат за намаляване на отпечатъка на парниковите газове и замърсяването на водите и въздуха, които се свързват с добавките.

За да насърчи потребителите да избират произведени по по-устойчив начин храни, Комисията направи преглед на програмата на ЕС за насърчаване на селскостопански продукти, с оглед на повишаването на нейния принос за устойчивото производство и потребление и в съответствие с променящите се начини на хранене. По отношение на месото този преглед следва да се насочи към начина, по който ЕС може да използва своята програма за насърчаване, за да подкрепи животновъдните методи, които са най-устойчиви и най-ефективни от гледна точка на емисиите на въглерод.

Освен това по програма „Хоризонт Европа“ ще се насърчават научните изследвания за обезпечаване на по-голямо наличие и повече източници на алтернативни белтъци като растителни, микробни, белтъци от морски произход, белтъци от насекоми и заместители на месото.

Комисията изготвя оценка на съществуващото законодателство в областта на хуманното отношение към животните, включително относно транспортирането и клането на животни, и ще преразгледа законодателството на Съюза. Институцията също така ще обмисли варианти за етикетиране във връзка с хуманното отношение към животните, за да даде на потребителите възможност за избор, като същевременно предлага на земеделските стопани стимули за подобряване на хуманното отношение към животните.

Мерки срещу разхищението на храни

Комисията създаде Платформата на ЕС по въпросите на загубата и разхищението на храни, с която се насърчава изпълнението на препоръките за действие от всички заинтересовани страни. В съответствие с поетия ангажимент да се постигне целта на ООН за устойчиво развитие, а именно до 2030 г. да се намали наполовина разхищението на храни на глава от населението на равнището на търговията на дребно и потребителя, Комисията ще предложи до 2023 г. правно обвързващи цели за намаляването на хранителните отпадъци в ЕС. Тези цели ще бъдат установени спрямо базова линия, определена вследствие на първия обхванал целия ЕС мониторинг на нивата на разхищение на храни, измерени съгласно обща методика на ЕС. Комисията ще обмисли допълнителни възможности за включване на въпросите за предотвратяването на загубата и разхищението на храни като част от всички относими политики на ЕС и ще предприеме действия за обогатяване на базата с данни, използвана за интервенции с цел предотвратяване на разхищението на храни.

Ролята на службите за съвети в земеделието

Системата за консултиране на земеделските стопанства помага на фермерите във всяка държава членка да разберат и отговарят по-добре на правилата на ЕС за околната среда, общественото здраве и здравето на животните, хуманното отношение към животните и доброто селскостопанско и екологично състояние. В своите стратегически планове по ОСП държавите членки трябва да увеличат подкрепата си за тези системи и да подсилят ресурсите за разработване и поддържане на подходящи консултантски услуги, необходими за постигане на целите и задачите по Зеления пакт.

Службите за съвети в земеделието предоставят информация за:

 • задълженията на ниво ферма, произтичащи от законовите изисквания за управление и стандартите за добри земеделски и екологични условия на земята („кръстосано съответствие“);
 • селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда и поддържане на земеделската територия („екологизиране“);
 • мерки на ниво ферма, предвидени в програмите за развитие на селските райони за модернизация на фермите, изграждане на конкурентоспособност, секторна интеграция, иновации и пазарна ориентация, както и за насърчаване на предприемачеството;
 • изисквания за опазване на водите, ефективно и устойчиво използване на водата;
 • използване на продукти за растителна защита;
 • интегрирано управление на вредители.

Експертите могат също да предоставят информация за:

 • насърчаване на преобразуването на дейността на фермите и диверсификация на тяхната икономическа дейност;
 • управление на риска и подходящи превантивни действия за справяне с природни бедствия, катастрофални събития и болести по животните и растенията;
 • минимални изисквания за агроекологични и климатични плащания извън задължителните стандарти и минимални изисквания за торове и растителни продукти, също и по отношение на биологичното земеделие;
 • информация, свързана със смекчаването и адаптирането на изменението на климата, биоразнообразието и опазването на водите.

Нова мрежа за данни

Комисията предложи и законодателство за преобразуване на системата си за земеделска счетоводна информация в мрежа за данни за съобразеността на земеделските стопанства с целите за устойчиво развитие с оглед на събирането и на данни във връзка с целите по стратегията „От фермата до трапезата“ и стратегията за биологичното разнообразие, както и други показатели за устойчивост. Мрежата дава възможност за сравняване на резултатите от работата на земеделските стопанства с регионалните, националните или секторните средни стойности. Чрез персонализирани консултантски услуги ще предоставя информация и насоки за земеделските стопани и ще свързва техния опит с Европейското партньорство за иновации и с научноизследователски проекти. Това съдейства за подобряване на съобразеността на участващите земеделски стопани с целите за устойчиво развитие, включително техните доходи.

Като част от европейската стратегия за данните, ЕС създаде и общо европейско пространство на данни за селското стопанство, чрез което се утвърждават конкурентните практики за устойчивост на селското стопанство в ЕС чрез обработката и анализа на данни за производството, земеползването, околната среда и други данни. Това позволява прецизно и съобразено с нуждите прилагане на подходите за производството в стопанствата и наблюдението на резултатите от работата на сектора, както и подкрепа за инициативата за улавяне на въглероден диоксид. С програми на ЕС като „Коперник“ и Европейска мрежа за наблюдение и данни за морската среда се намаляват инвестиционните рискове и се улеснява прилагането на устойчиви практики в областта на рибарството и селското стопанство.

Комисията осигурява също специално разработени решения, за да помогне на малките и средните предприятия за преработка на храни и на малките оператори на продажба на дребно и на услуги в сектора на храненето да развият нови умения и бизнес модели, като същевременно избегнат допълнителни административни тежести и разходи. Комисията предоставя насоки на търговците на дребно, преработвателите на храни и доставчиците на услуги в сектора на храненето относно най-добрите практики за устойчивост. Мрежата Enterprise Europe предоставя на МСП консултантски услуги по въпросите на устойчивостта и насърчава разпространението на най-добри практики. Комисията също така актуализира своята програма за умения, за да се гарантира, че за продоволствената верига има достатъчно работна ръка с необходимите умения.

Научни изследвания, иновации, технологии и инвестиции

Научните изследвания и иновациите са посочени в стратегията като основни двигатели за ускоряване на прехода към устойчиви, здравословни и приобщаващи продоволствени системи от първичното производство до потреблението. Научните изследвания и иновациите могат да подпомогнат разработването и изпробването на решения, преодоляването на пречки и разкриването на нови пазарни възможности. В рамките на програма „Хоризонт 2020“ Комисията обяви допълнителна покана за представяне на предложения през 2020 г. за приоритети по Зеления пакт на обща стойност около 1 милиард евро. В рамките на програма „Хоризонт Европа“ тя предлага да се изразходват 10 милиарда евро за научни изследвания и иновации в областта на храните, биоикономиката, природните ресурси, селското стопанство, рибарството, аквакултурите и околната среда, както и използването на цифрови технологии и природосъобразни решения за сектора на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

Важна роля тук има целта, заложена в стратегията – до 2025 г. във всички селски райони да се осигури достъп до високоскоростен широколентов интернет, като това ще даде възможност за по-широка употреба на цифровите иновации.

Мисия за здравето на почвата и храните

Една от основните области на научните изследвания ще бъде свързана с микробиома, храната от океаните, градските продоволствени системи, както и обезпечаване на по-голямо наличие и повече източници на алтернативни белтъци като растителни, микробни, белтъци от морски произход, белтъци от насекоми и заместители на месото. Мисия в областта на здравето на почвата и храните ще има за цел разработване на решения за възстановяване на здравето и функциите на почвите. Новите знания и иновации също ще допринесат за популяризирането на агроекологичните подходи в първичното производство чрез специално партньорство по отношение на „живите лаборатории“ в агроекологията. Това ще допринесе за намаляване на употребата на пестициди, торове и антимикробни средства. За да се ускорят иновациите и трансферът на знания, Комисията ще работи с държавите членки за укрепване на ролята, която има в стратегическите планове Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост. Освен това Европейският фонд за регионално развитие ще инвестира чрез интелигентна специализация в иновации и сътрудничество по веригите за създаване на стойност в областта на храните.

Партньорството по новата програма „Хоризонт Европа“ за „Безопасни и устойчиви продоволствени системи за хората, планетата и климата“ ще предложи механизъм за управление за научни изследвания и иновации с участието на държави членки и участници в продоволствената система.

Надеждни комуникации в селските райони

Всички земеделски стопани и всички селски райони трябва да имат връзка с бърз и надежден интернет. Това е ключов фактор за създаването на работни места, за стопанската дейност и за инвестициите в селските райони, както и за подобряването на качеството на живот, що се отнася до здравеопазването, развлеченията и електронното управление. Достъпът до високоскоростен широколентов интернет също ще даде възможност за интегриране на прецизното земеделие и използването на изкуствен интелект. Това ще позволи на ЕС да използва пълноценно лидерската си позиция на световната сцена в областта на спътниковите технологии. Това в крайна сметка ще доведе до намаляване на разходите за земеделските стопани, подобряване на управлението на почвите и качеството на водите, ограничаване на използването на торове и пестициди, намаляване на емисиите на парникови газове, подобряване на биологичното разнообразие и създаване на по-здравословна околна среда за земеделските стопани и гражданите. Комисията има за цел да ускори въвеждането на високоскоростен широколентов интернет в селските райони, за да може до 2025 г. да се постигне целта за 100% достъп.

Повече инвестиции

Ще бъдат необходими инвестиции за насърчаване на иновациите и създаване на устойчиви продоволствени системи. Чрез гаранции от бюджета на ЕС фондът InvestEU ще насърчава инвестициите в сектора на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост чрез намаляване на рисковете за инвестициите на европейските корпорации и улесняване на достъпа до финансиране за МСП и дружествата със средна пазарна капитализация. През 2020 г. рамката на ЕС за улесняване на инвестициите за устойчиво развитие (таксономия на ЕС), както и обновената стратегия за финансиране за устойчиво развитие, мобилизираха финансовия сектор за повече инвестиции с оглед на устойчивото развитие, включително в сектора на селското стопанство и производството на храни. С ОСП все по-активно ще се улеснява подкрепата за инвестиции, за да се подобри гъвкавостта и да се ускори екологосъобразната и цифровата промяна на стопанствата.

ЕС насърчава глобалния преход

ЕС насърчава глобалния преход към устойчиви системи в сектора на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост в съответствие с целите на стратегията „От фермата до трапезата“ и целите за устойчиво развитие. С помощта на своите външни политики, включително международното сътрудничество и търговската политика, ЕС цели да постигне алианси в областта на екологията за устойчиви продоволствени системи с всички свои партньори в двустранни, регионални и многостранни форуми. Това включва сътрудничество с Африка и съседни и други партньори, като се вземат предвид различните предизвикателства в различните части на света. За да се гарантира успешен преход в световен мащаб, ЕС насърчава и осигурява възможност за разработването на комплексни и интегрирани решения, които са от полза за хората, природата и икономическия растеж.

В подкрепа на екологичния преход ЕС използва и други съответни политики, включително търговската политика, като се стреми да гарантира включването на амбициозни цели за устойчивост във всички свои двустранни търговски споразумения. Съюзът гарантира цялостно изпълнение и прилагане на разпоредбите за търговия и устойчиво развитие във всички търговски споразумения, включително чрез главния служител на ЕС по правоприлагането в областта на търговията.

 

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...