fbpx

Подпомагането на ОСП е от решаващо значение за поддържане на земеделие в райони с природни ограничения, показва най-новото проучване

август 17, 2023

Без плащания от Общата селскостопанска политика, големи части от райони с природни ограничения – като планини или земя в сухи или студени територии – биха били изложени на риск от изоставяне. Директните плащания и инвестициите по фондовете за развитие на селските райони спомагат за поддържането на селското стопанство и поминъка в тях. Аналитичният доклад, публикуван от Европейската комисия, показва, че фермите, разположени в райони с природни ограничения, са средно по-малко интензивни, с повече земеползване, което е полезно за околната среда и биологичното разнообразие, като пасища, протеинови култури и угари.

Районите, изправени пред природни или други специфични ограничения (ANC), са тези, в които земеделието е по-трудно поради неблагоприятни условия като надморска височина, наклон, сухота, ниска температура, неблагоприятна текстура и каменистост. Тези райони могат също да бъдат повлияни от други фактори, които ги излагат на по-голям риск от изоставяне на земята. Районите с природни ограничения покриват 59% от използваната земеделска площ в ЕС.

Земеделските стопани, извършващи дейността си в такава зона, могат да получат подпомагане на доходите от ОСП в допълнение към средното годишно плащане на хектар, за да компенсират недостатъците, причинени от съществуващите ограничения. В периода 2023-27 г. подкрепата на ANC се предоставя от 23 стратегически плана на ОСП с планирани публични разходи от 18,7 милиарда евро, обхващащи 47 милиона хектара. Тази сума представлява 17% от общото публично финансиране за развитие на селските райони и 6% от общото публично финансиране на ОСП. Като цяло, плащанията на ANC помагат за поддържането на екстензивни и нисковложени земеделски системи, които, макар и по-малко ефективни в икономическо отношение, произвеждат храна и фуражи в по-маргинални райони.

Това е първият път, когато Комисията прави такъв преглед на социално-икономическите и екологичните характеристики на стопанствата с търговска цел в ANC в сравнение със стопанства извън ANC, въз основа на данни от мрежата на ЕС за земеделска счетоводна информация.

От икономическа гледна точка стопанствата в ANC са средно по-слабо ефективни, с по-нисък доход и получават по-високи субсидии на хектар в сравнение с други ферми. Въпреки значителната подкрепа от ОСП, разликата в доходите между фермите, разположени в ANC и извън ANC, остава голяма, възлизаща на 20,4% по-малко в планинските райони и 26,5% по-малко в ANC, различни от планините. Без обществена подкрепа значителна част от тези стопанства ще трябва да прекратят дейността си.

От гледна точка на околната среда данните показват, че фермите в ANC използват по-малко суровини, като минерални торове и пестициди. Например ферми, специализирани в полски култури в планински и непланински ANC, използват съответно 55% и 26% по-малко минерални азотни торове в сравнение със същия вид ферми извън ANC. По същия начин, сред фермите, специализирани в трайни насаждения, разходите на хектар за пестициди и други продукти за растителна защита в планински и непланински ANC стопанства са съответно с 56% и 49% по-ниски, отколкото в не-ANC стопанства.

В допълнение към неблагоприятното въздействие върху околната среда в случай на неконтролирана и прекомерна употреба, тези суровини също представляват важна икономическа цена за фермерите. Има и доказателства, че фермите в ANC имат по-големи дялове от протеинови култури, пасища и угари, които са използвания на земята, за които е доказано, че са по-полезни за околната среда и биоразнообразието. Протеиновите култури подобряват плодородието на почвата и намаляват нуждата от синтетични торове. Угарите и пасищата намаляват риска от ерозия на почвата, поддържат биоразнообразието, подобряват биофизичните свойства на почвата и допринасят за поддържането на ландшафта. По същия начин диверсификацията на културите е важна агроекологична практика с положителен ефект върху няколко аспекта на околната среда, включително биоразнообразие, опрашване, контрол на вредителите, кръговрат на хранителните вещества, почвено плодородие и регулиране на водата. В райони с природни ограничения, които не са планини, диверсификацията на културите е по-висока, отколкото в други ферми. В планинските райони преобладават пасищата.

Повече от шейсет типа местообитания, защитени съгласно Директивата за местообитанията, зависят или могат да се възползват от селскостопански дейности и биха били застрашени от изоставянето на земя, главно базирани на пасища, които обикновено се свързват с планински ANC. Анализът показва, че има значително пространствено съвпадение между земеделските райони, в които се намират такива местообитания, и ANC районите. Спирането на селското стопанство в такива случаи би довело до влошаване на екологичния им статус. Това не само би повлияло отрицателно на екосистемите, но би довело до загуба на ценни и признати традиционни пейзажи, материални и нематериални елементи, като сгради, практики за преместване на паша и типични планински продукти, например някои видове сирене.

Разрешаването на стопанствата в ANC да излязат от производство вероятно ще доведе до общо намаляване на производството на храни в ЕС и последваща интензификация във вече интензивно управляваните земеделски земи. Ето защо подпомагането от ОСП е от решаващо значение.

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...