fbpx

Представят на бранша Стратегическия план в поредица от срещи

декември 11, 2021

Анализ на стопанствата ще осигури възможност за по-насочено подпомагане на сектора

Министерството на земеделието, храните и горите започна поредица обсъждания на Националния стратегически план в новата Обща селскостопанска политика (ОСП). Документът ще се разглежда в Тематична работна група, която включва представители на всички заинтересовани страни и на неговата основа в периода 2023-2027 г. България ще прилага ОСП на ЕС. Заседанието бе водено от заместник-министрите на земеделието, храните и горите Георги Събев и Явор Гечев. Водеща тема на събитието бе представянето на изготвения анализ за „Структурата на земеделските стопанства в България“.

Броят на земеделските стопанства в България, отговарящи на критериите посочени в Закона за преброяване на земеделските стопанства през 2020 г., е 132 400, показват предварителните данни от преброяването. Данните показват, че при 33% от стопанствата използваната земеделска площ е между 1 и 5 хектара, при 15 на сто е от 5 до 10 ха, а при 30% е между 10 и 50 ха. Стопаните с над 1000 ха са 1% от общия им брой. Общо стопанствата с до 10 ха са 50 на сто, но те обработват 3% от общата използваема земеделска площ. Около 9% от стопанствата с 50 ха и повече земеделска земя стопанисват 85% от използваната площ. Техният брой се увеличава с 28% спрямо преброяването през 2010 г. Анализът за миналата година сочи, че намалява броят на стопанствата с използвана земеделска площ под 10 ха спрямо 2010 г. Най-голямо е спадът на стопанствата с ИЗП до 1 ха.

Разпределението на земеделските стопанства на територията на страната е неравномерно, като по-нисък е броят в по-слабо развитите икономически и планински райони. Анализът на структурата на земеделските стопанства, отглеждащи говеда, на база на данните от Кампания 2019 показва, че 80% от стопанствата отглеждат до 50 броя говеда. В тази категория стопанства се отглеждат общо 44 на сто от говедата, а 40 на сто от животните се отглеждат в категорията стопанства от 51 до 200 броя говеда, които са 18% от общия брой стопанства. Останалите 10 на сто от животните се отглеждат в стопанства от 200 до 500 броя говеда, а над 500 говеда отглеждат едва 0,2% от стопанствата с 5,5 % от животните.

Проучването сочи още осезаемо намаление на годишните работни единици в сектор „Земеделие“, като само за последните десет години намалението е с 56%. Спадът се дължи както на модернизацията на земеделските стопанства и повишаване на технологичното им оборудване, което води до намаляване на ръчния труд, така и на промяната в структурата на земеделските стопанства и значителното намаление на броя им. Най-голямо е понижението на използвания труд на членовете на семейството в сектора, като за последните десет години 66 % от заетите в семейното стопанство са преминали към друга форма на заетост. Разликите в доходността от земеделска дейност и от другите сектори в икономиката е предпоставка за 50% от заетите в сектора тази дейност да формира допълнителна заетост. Едва за 30 на сто от заетите в сектора на земеделието е единствена или основна заетост, като за периода след 2010 година хората основно, занимаващи се със земеделие също са намалели с над 80%.

Този анализ е допълващ към SWOT анализа разработен преди началото на работата по Стратегическия план. Причината за използването на този подход е изискването 10% преразпределяне на директните плащания към малки стопанства. Той ще се използва за целите на директните плащания. „Благодарение на анализа за първи път имаме структура на стопанствата, които дават и конструкцията на цялото земеделие“, коментира заместник-министър Гечев.

В рамките на заседанието бяха дискутирани интервенциите за сектор „Пчеларство“. По време на представянето стана ясно, че има 10 актуализирани мерки, като са включени нови бенефициенти. Представителите на бранша откроиха необходимостта да бъде разработена и целенасочена стратегия за сектора. Заместник-министър Събев посочи, че има готовност за организиране на тематична работна група с широк кръг експерти, имащи отношения към развитието на отрасъла, на която да бъдат дискутирани интервенциите и други специфични въпроси, засягащи неговата дейност и напредък.

Източник: agrozona.bg

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери се в произхода на над 75 000 хранителни продукти.

Свързани публикации

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Приносът на стратегическите планове по ОСП за дългосрочната визия за селските райони на ЕС

  ОСП предлага множество възможности за подпомагане на селските райони извън селскостопанските дейности. Става дума за инвестиции в неземеделски дейности и инфраструктурни проекти, подходът LEADER, и създаване на нови предприятия в селските райони. Близо 25...

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

По 7 интервенции ще кандидатстват лозарите, първият прием стартира на 16 октомври

  За преструктуриране и конверсия на лозя са осигурени над 21 млн. лева Утвърдени са правилата за прилагане на интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Това...

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Приеха промените в ДЗЕС и директните плащания в Стратегическия план

Заради промените в законодателството Кампания 2023 е трудна за стопаните По време на второто заседание на Комитета по наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г., бяха обсъдени първите предложения по промените му. В...